На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Карта сайту

 1. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання

 2. Сутність і завдання організації праці

 3. Інтеграція України у світове господарство

 4. Виготовлення виробів з лози

 5. Видатні українські мовознавці різних періодів

 6. Становлення і розвиток соціології праці в Україні, історико-соціологічний нарис

 7. Ящірки – загальна інформація

 8. Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею

 9. Класифікація юридичних осіб

 10. Дисидентство в українському суспільстві та літературі

 11. Фінансова політика, сутність податкової системи

 12. Бджоли та продукти бджільництва

 13. Банківська система

 14. Технологія виробництва. Бесквітне тісто

 15. Вартість цінних паперів, її визначення

 16. Міжнародні економічні відносини

 17. Витинанки

 18. Англійський романтизм

 19. Фонетичний мінімум

 20. Правдиве зображення шкільного життя, праці вчителя в оповіданнях Б. Грінченка

 21. Непрямі податки в Україні

 22. Економічна думка стародавнього Сходу

 23. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка

 24. Економічна природа та значення ПДВ

 25. Основи теорії виникнення держави і права

 26. Козацька педагогіка - сучасна освіта

 27. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя

 28. Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

 29. Поняття і основні форми реалізації норм права. Поняття і ознаки правозастосування. Основні стадії застосування норм права

 30. Суспільство і природа

 31. Меркантилістська теорія

 32. Естафети з фізичного виховання

 33. Терміни правничої лінгвістики

 34. Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

 35. Класи організаційних структур управління виробництвом

 36. Нематеріальні ресурси

 37. Контроль Держ. Казначейства за видатками з бюджету

 38. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу

 39. Екологічні наслідки військових дій

 40. “Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального

 41. Філософія в Києво-Могилянській академії

 42. Англійський класичний реалізм в літературі

 43. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен у кличній формі та звертаннях

 44. Суверенітет української держави, загальні ознаки

 45. Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

 46. Основні фактори виробництва

 47. Інвестиційні ризики та їх оцінка

 48. Головна книга

 49. Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

 50. Кодування товарів

 51. Ідеал людини

 52. Державна служба та її особливості

 53. Стратегія диверсифікації

 54. Суть та ознаки досконалої конкуренції

 55. Повчання Володимир Мономаха дітям, як давня пам’ятка давньоруської педагогічної думки

 56. Причини виникнення держав

 57. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства

 58. Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

 59. Основні джерела та чинники небезпеки, прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезпечні виробництва

 60. Страхування в Україні: нова історія і сучасний стан

 61. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

 62. Максим Рильський “Слово про рідну матір”

 63. Василь Симоненко. Життя та творчість

 64. Санація підприємств

 65. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

 66. Сутність та фактори економічного зростання

 67. Українські обереги, традиції і сучасність

 68. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці

 69. Сучасний екологічний стан України

 70. Організація митного контролю

 71. Віруси та антивірусні програми і їх призначення

 72. Гроші в ринковій економіці

 73. Структура місцевих бюджетів

 74. Поняття ліквідності банку показники ліквідності

 75. Страхування життя

 76. Атестація робочого місця на підприємстві

 77. Розвиток міст і ремесла Київської Русі

 78. Види правопорушень. Правопорушність. Зловживання правом

 79. Сутність поняття економіка

 80. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

 81. Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

 82. Класифікація природних ресурсів

 83. Формування собівартості готової продукції

 84. Територіально-виробничі комплекси України

 85. Центральний банк та його роль у національній економіці

 86. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів

 87. Конституція США та реальні права громадян

 88. Франчайзинг

 89. Фінансовий контроль

 90. Сценарій свята Зустріч Зими і Весни

 91. Марксистська філософія

 92. Сучасне світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція

 93. Банки і банківська діяльність

 94. Сонячні та місячні затемнення

 95. Основні типи і моделі розвитку країн, що розвиваються

 96. Риба і рибні продукти

 97. Сімейне право України. Усиновлення

 98. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв`язку

 99. Транспортна галузь України, проблеми і перспективи

 100. Релігія стародавнього Єгипту та Месопотамії

 101. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

 102. Товарознавча оцінка асортименту та якості вершкового масла

 103. Фінансування охорони праці

 104. Дієслово

 105. Демографія в системі знань про народонаселення

 106. Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

 107. Розвиток логічного мислення на уроках математики

 108. Рицарський роман

 109. Тип членистоногі загальна характеристика виду

 110. Виробництво і розподіл суспільних благ

 111. Зміст цивільного правовідношення. Види цивільних правовідносин

 112. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин

 113. Права людини і громадянина

 114. Релігії Давнього Китаю

 115. Поняття, види робочого часу. Режим і облік робочого часу

 116. Держава у політичній системі

 117. Форма, структура і зміст балансу

 118. Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

 119. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

 120. Договір підряду та порядок встановлення договірної ціни у будівництві

 121. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва» Автор:

 122. Основні фонди і виробнича потужність підприємства

 123. Аспекти теорії тексту

 124. Свято осені

 125. Власні і загальні назви іменників

 126. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів

 127. Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства

 128. Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

 129. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства

 130. Генрік Ібсен (1828-1906)

 131. Глобальні проблеми міжнародної економіки

 132. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

 133. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво

 134. Поняття і сутність культури. Культурно-історичні цінності

 135. Експорт і імпорт

 136. Модель економічної рівноваги

 137. Соціальні позабюджетні фонди

 138. Суспільство як система і життєдіяльність людини. Діяльність як спосіб існування соціального

 139. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

 140. Професійна ідеологія соціального працівника

 141. Положення про відділ маркетингу

 142. Зерно-мучні товари. Класифікація зерен. Культури крупи, їх асортимент і вимоги до якості

 143. Рецепція римського права в Україні

 144. Економічні основи та види міжнародної торгівлі

 145. Голодомор 1932-1933рр.

 146. Сучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством

 147. Політична економія

 148. Інвестиційний ринок, оцінки та прогнозування

 149. Роль фінансових посередників в Україні на сучасному етапі

 150. Оцінювання макро- та мікросередовища фірми

 151. Калькуляційна одиниця та об'єкт витрат. Визнання і класифікація затрат на виробництво

 152. Мале підприємництво

 153. Інформаційне забезпечення в процесі управління

 154. Контроль в навчанні

 155. Норми і нормативи праці

 156. Облік і аудит власного капіталу та забезпечення зобовязань

 157. Біологічні основи адаптації людини до змін інтенсивності дії екологічних факторів

 158. Документ. Його матеріальна основа

 159. Проектування організаційної структури управління, суть, принципи, етапи

 160. Поняття референдуму. Види референдумів в Україні

 161. Виставково-ярмаркова діяльність як інтегрована комунікативна функція

 162. Автомат Калашникова

 163. Місяць - супутник Землі

 164. Українська мова – наш скарб

 165. Виникнення, устрій та зруйнування Запорізької Січі

 166. Психоаналіз і неофрейдизм

 167. Особливості культури Стародавньої Індії

 168. Термодинаміка

 169. Склад та структура оборотних коштів. Капітальні вкладення у відтворення та оновлення основних фондів підприємства

 170. Грошово-кредитна політика НБУ

 171. Відтворення та вдосконалення основних фондів

 172. Ще раз про мову

 173. Види законів. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави

 174. Велика ідея гетьмана Івана Мазепи

 175. Паблік рілейшнз у маркетинговій політиці

 176. Загальна характеристика ЗЕД в Україні

 177. Розвиток української термінографії

 178. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

 179. Менеджмент підприємства

 180. Нормування праці

 181. Ринкова система і організація підприємництва

 182. Андрій Чайковський

 183. Історія виникнення ЕОМ

 184. Монополії

 185. Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

 186. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі вдосконалення маркетингової діяльності

 187. Методи наукового-пізнання. Суть наукової теорії

 188. Економіка України Франка

 189. Аварії на АЕС

 190. Україна в системі сучасних міжнародних відносин

 191. Правові системи сучасності

 192. Функції права. Цінність права. Співвідношення права і закону

 193. Оцінка ризиків

 194. Електронна інформаційна ера, інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційне законодавство, кіберзлочинність

 195. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

 196. Порядок оформлення платіжної відомості

 197. Доба Відродження і мистецтво

 198. Основи стандартизації та сертифікації

 199. Політична система і державний устрій Болгарії

 200. Фінансова стратегія підприємств, зміст, завдання та методи фінансового планування

 201. Основні методи та інструменти державного регулювання

 202. Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

 203. Порядок укладення трудового договору

 204. Національна система стандартизації, метрології та сертифікації

 205. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

 206. Друкарська справа на Україні

 207. Форми кредиту

 208. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі

 209. Народний одяг

 210. Міліція

 211. Відділ Голонасінні

 212. Міжнародна міграція робочої сили. Ринок трудових ресурсів

 213. Захист прав патентовласника в Україні

 214. Технологія виробництва бензину

 215. Логіка Аристотеля

 216. Історія розвитку українського правопису

 217. Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

 218. Господарство США

 219. Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства

 220. Народна творчість

 221. Україна у міжнародних відносинах

 222. Діяльність М.Грушевського

 223. Вплив науково-технічного прогресу на навколишнє середовище. Його позитивні та негативні сторони

 224. Писанка

 225. Статистика основних і оборотних виробничих фондів

 226. Життя і творчість Шарля Бодлера

 227. Державні цільові фонди

 228. Сонячні і місячні затемнення. Рух Сонця і Місяця

 229. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 230. Звіт по практиці \\\"Центральний універмаг\\\"

 231. Маркетингові дослідження

 232. Методи організації виробничих процесів

 233. Поняття та ознаки юридичної науки

 234. Сутність і особливість міжнародної економічної інтеграції

 235. Облік зносу

 236. Види документів

 237. Страви з яєць та сиру

 238. Роль хімії в житті суспільства

 239. Початки підприємництва. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів

 240. Філософські аспекти сучасної культури

 241. Енергозберігаючі технології

 242. Організація державної служби в Україні

 243. Релігієзнавство

 244. Лисенко М.В. - видатний музичний і громадській діяч України

 245. XIX сторіччя в історії світової культури

 246. Податкова система, її функції та сучасні проблеми

 247. Образ Дон Жуана в світовій літературі XVII століття

 248. Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми

 249. Хімічний комплекс України

 250. Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку

 251. Екологічні фактори

 252. Петро Калнишевський - останній кошовий отаман запорозької січі

 253. Мозок. Різновиди та будова

 254. Принципи класифікації системи моніторингу

 255. Гроші та їх функції

 256. Стройова підготовка

 257. Статеве виховання

 258. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 259. Позичковий процент

 260. Види конкурентної боротьби і її закономірності

 261. Теорія обліку та організація облікової діяльності

 262. Продуктивність і ефективність праці

 263. Історія України на початку ХХ ст

 264. Економічна система, сутність, характеристика, особливості

 265. Конспект уроку, Природа — це казка, яку треба читати серцем

 266. Історія виникнення Кирило-Мефодіївського товариства

 267. Предмет трудового права

 268. Види грошей

 269. Створення ООН

 270. Особливості міжнародної торгівлі послугами

 271. Поділ праці

 272. Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів

 273. Роль Івана Мазепи в розвитку української культури

 274. Аналіз беззбитковості проекту

 275. Північно-Східний соціально-економічний район України

 276. Джордж Бернард Шоу

 277. Загальні вимоги до оформлення ділової кореспонденції

 278. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 279. Тренінг як психопрофілактичний метод

 280. Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

 281. Грунти рівнин України і їх основні особливості

 282. Комерційна діяльність і асортиментна політика

 283. Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи

 284. Планети-гіганти

 285. Економічна безпека України

 286. Михайло Грушевський та його внесок до розвитку історії та культури України

 287. Що таке кислотні дощі та озонові діри. Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери

 288. Правотворча діяльність держави

 289. Суть і структура грошового обороту

 290. Товарне виробництво

 291. Ранкова гігієнічна гімнастика

 292. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

 293. Особливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні

 294. Інтуїція

 295. Поняття про емоції, їх значення та особливості. Фундаментальні емоції людини

 296. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 297. Міфологія Стародавнього Риму

 298. Адміністративний процес

 299. Порівняльна характеристика Кримських і Карпатських гір

 300. Порівняльна характеристика типів виробництва, одичного, серійного, масового

 301. Удосконалення кадрової роботи на ВАТ ЛАЗ

 302. Основні етапи розвитку емпіричної соціології

 303. Гетьманство Богдана Хмельницького

 304. Фінансова стратегія діяльності підприємства

 305. Дослідження ділової карєри менеджера

 306. Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

 307. Форми безготівкових розрахунків

 308. Природа ціни. Чинники, які формують ціну

 309. Основні засади німецького романтизму

 310. Класифікація податків за способом стягнення. Форми бюджетних асигнувань, що надаються підприємствам

 311. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

 312. Державний лад Афін

 313. Генна інженерія

 314. Основні напрямки в розвитку мистецтва

 315. Національний дохід і ВВП як основні показники розвитку суспільного виробництва

 316. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші

 317. Церковне християнство

 318. Українське термінознавство – здобутки і втрати

 319. Суб'єкти інвестиційної діяльності

 320. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти

 321. Митна вартість товарів

 322. Складові авторитету викладача ВНЗ

 323. Мотивація і оплата праці на п-ві

 324. Відчуття та діяльність

 325. Американський романтизм 19 століття у літературі

 326. Притча про старого i море

 327. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)

 328. Особливості внутрішнього аудиту

 329. Властивості визначеного інтеграла

 330. Суть світового господарства й основні етапи його розвитку

 331. Фінансова політика

 332. Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки

 333. Статистика чисельності, складу та руху населення

 334. Мікроекономіка. Шпори 2

 335. Україна – космічна держава

 336. Принципи кредитної політики, організація кредитної роботи в банках. Етапи процесу кредитування. Методика аналізу кредитного портфеля банку

 337. Класифікація прикладних та службових програмних засобів

 338. Трансформація форм власності і перехід до соціальної

 339. Оборотні фонди підприємства

 340. Національна українська символіка

 341. Грошово-кредитна система Німеччини

 342. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку

 343. Методи державного регулювання

 344. Сценарій „Свято птахів”

 345. Естетична основа німецького романтизму

 346. Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини. Загальна характеристика

 347. Економічні проблеми безробіття

 348. Суть і функції грошей

 349. Стан навколишнього середовища в Україні

 350. Організація валютного ринку України

 351. Молюски. Особливості будови і фізіології. Умови проживання

 352. Відносини у трудовому праві

 353. Організаційно – правові форми підприємницької діяльності

 354. Основні поняття математичного програмування. Побудова моделі задачі лінійного програмування

 355. Українська фондова біржа – шлях економічного розвитку

 356. Облік орендних операцій

 357. Еволюція концепції маркетингу

 358. Конкуренція і монополія

 359. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці

 360. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі

 361. Предмет фінансової науки

 362. Грецький театр і література

 363. Гетьман України емігрант Пилип Орлик

 364. Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні

 365. Цивільна оборона

 366. Леонардо да Вінчі

 367. Методологія наукового пізнання

 368. Економічна роль держави

 369. Атестація робочих місць за умовами праці

 370. Розвиток української держави. Основні етапи розвитку української держави

 371. Економічна думка античного світу

 372. Походження назви (етимологія) слів \\\"Україна\\\" та \\\"українці\\\"

 373. Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій, що передаються через кров (СНІД, вірусний гепатит)

 374. Антична культура/Готичний стиль

 375. Договори у сфері оренди транспортних засобів

 376. Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

 377. Економіка праці

 378. Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі в дитячому віці

 379. Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно – оздоровчої роботи

 380. Життя і творчість Ф. І. Тютчева

 381. Сутність та функції ринку

 382. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів

 383. Кон’юнктура світових ринків

 384. Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

 385. Риторика Стародавнього Риму

 386. Діалектика та її альтернативи

 387. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період

 388. Генетичний код та його властивості

 389. Кредити в Україні

 390. Економічна думка Середньовіччя

 391. Стилі сучасної української літературної мови

 392. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств

 393. Безпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів

 394. Розвиток науки управління, переконання як засіб впливу, попередження конфлікту

 395. Роль фіскальної політики в умовах ринкової трансформації

 396. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 397. Ботаніка – наука про рослини. Загальна характеристика царства рослини

 398. Небезпеки природного та техногенного характеру

 399. Держава скіфів

 400. Планування й аналіз чисельності працівників

 401. Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

 402. Фінанси акціонерних товариств

 403. Грошовий оборот і грошові потоки

 404. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

 405. Загальна характеристика банківських операцій

 406. Клас Ссавці

 407. Типи грошових систем

 408. Державний фінансовий контроль

 409. Неологізми

 410. Принципи аудиту. Стандарти і норми аудиту

 411. Соціальний комплекс України

 412. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 413. Зміст і завдання БЖД

 414. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи

 415. Загальна характеристика господарських товариств

 416. Система основних прав і свобод людини і громадянина

 417. Особливості господарського комплексу України

 418. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. Українська держава за П.Скоропадського. Падіння гетьманату

 419. Характерні риси імпресіонізму

 420. Проблеми сільського господарства України

 421. Свята і видовища Греції. Олімпійські ігри

 422. Крадіжка

 423. Комахи з повним перетворенням

 424. Добровільне медичне страхування

 425. Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток

 426. Євразія. Опис материка

 427. Сучасний стан, особливості розміщення та проблеми розвитку галузей легкої промисловості України

 428. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

 429. Проектування системи управління інформаційними підсистемами

 430. Особливості англійського сленгу у ВНЗ

 431. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу

 432. Виникнення буржуазної держави. Англія

 433. Товарне виробництво

 434. Торговельний капітал и торгівля

 435. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи

 436. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

 437. Спілкування як обмін інформацією. Комунікативна сторона спілкування

 438. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови

 439. Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля

 440. Поняття та види товарів

 441. Бухгалтерський облік бюджетних установ

 442. Фінансовий контроль та його розвиток в умовах переходу до ринкової економіки

 443. Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 444. ПРП та РПС Чернігівської області

 445. Шляхи розвязання політичних конфліктів

 446. Організація банківського кредитування

 447. Природоохоронні заходи

 448. Матеріально - сировинна стратегія

 449. Словниковий склад англійської мови

 450. Форми інвестування

 451. Мультиплікатор інвестицій

 452. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки

 453. Кредитний договір. Види кредитних договорів

 454. Поети шестидесятники, їх роль в духовній письменній культурі ХХ століття

 455. Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму

 456. Дієтотерапія цукрового діабету

 457. Давня історія України

 458. Петро Сагайдачний

 459. Австралія. Опис материка

 460. Сучасні економічні течії, неокенсіанство, кенсіанство, інституціоналізм та ін.

 461. Великі географічні відкриття епохи Відродження

 462. Міфологія, релігія, культи, обряди давнього Єгипту

 463. Східнослов’янська держава - Київська Русь

 464. Адміністративно правові норми

 465. Облік прибутку і його використання

 466. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації

 467. Епоха Відродження

 468. Планування собівартості продукції

 469. Банківський сектор України проблеми і перспективи

 470. Поняття релігії

 471. Національна валюта України та шляхи її стабілізації

 472. Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів

 473. Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи

 474. Французький романтизм 19 століття у літературі

 475. Договори

 476. Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст

 477. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки

 478. Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

 479. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

 480. Африка. Опис материка

 481. Українська мова, її походження, вивчення і захист

 482. Неокласична теорія

 483. Банківський маркетинг

 484. Грошові реформи

 485. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 року)

 486. Субєкти адміністративного права

 487. Професійне педагогічне спілкування

 488. Підприємства колективної власності

 489. Правила продажу непродовольчих товарів в Україні

 490. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 491. Поняття про малоцінний і швидкозношувальний інвентар

 492. Поняття, форми та види зайнятості

 493. Службові листи

 494. Багатство української мови

 495. Харків у роки Великої Вітчизняної війни

 496. Поезія Василя Стуса – цілісний поетичний організм зі сталими образно-смисловими комплексами

 497. Лісостеп України

 498. Оноре де Бальзак і Україна

 499. Соціальні процеси, види і шляхи їх пізнання. Проблема міграції.Соціально-економічна структура суспільства та її особливості в Україні

 500. Особливості формування статутних фондів підприємств

 501. Держава і право ЗУНР

 502. Документи по особовому складу

 503. Правова культура суспільства. Правова культура особи. Професійна правова культура

 504. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини

 505. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали

 506. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

 507. Транспортний комлекс України

 508. Поняття цивільного правовідношення

 509. Історія України

 510. Будівельні суміші в Україні

 511. Автоматизація Журналу-ордеру №1

 512. Основні шляхи захисту водних ресурсів

 513. Економічна сутність та види реальних інвестицій

 514. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки

 515. Дмитро Васильович Павличко

 516. Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

 517. Ділові листи у зовнішньоекономічній діяльності

 518. Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час

 519. Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень

 520. Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

 521. Судово-бухгалтерська експертиза операцій пов’язаних з реалізацією продукції та послуг

 522. Древній Рим

 523. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення

 524. Методи кількісної оцінки економічного ризику

 525. Облік грошових засобів

 526. Антивоєнний пафос у творах визначних письменників Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Белля, Б.Брехта

 527. Проблеми сучасної світової економіки

 528. Теорія культури як наука

 529. Поняття природного середовища

 530. Функції ринку та форми їх реалізації

 531. Технологічний процес зварювання легованих сталей

 532. Технологія навчання іншомовного матеріалу

 533. Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання

 534. Мурашко О.О. - видатний живописець ХІХ-ХХ ст. в Україні

 535. Розвиток і розміщення суднобудування в світі

 536. Собівартість прибутку і рентабельність

 537. Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

 538. Людина в сімї. Основні засади сімейних відносин

 539. Своєрідність творів Альбера Камю

 540. Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції

 541. Завдання Цивільної оборони України

 542. Морський транспорт світу

 543. Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління

 544. Класифікація будівель і споруд, і вимоги до них

 545. Дія нормативно-правового акта в часі

 546. Поняття кредитної системи

 547. Ренесансне мистецтво України

 548. Світова економіка

 549. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 550. Україна в умовах десталінізації

 551. Початок Великої Вітчизняної війни

 552. Українська вишивка. Рушники

 553. Речове право

 554. Мета створення та основні напрямки діяльності Всесвітньої торгової організації (ВТО)

 555. Китай. Економіко-географічна характеристика

 556. Макроекономіка як наука. Національний продукт

 557. Сутність МЕВ та особливості розвитку сучасних МЕВ

 558. Свинець (Плюмбум)

 559. Ліцензування підприємницької діяльності

 560. Інфляція - економічна природа, форми, типи і наслідки

 561. Роль і місце досліджень в системі маркетингу

 562. Розміщення населення. Міське і сільське населення. Урбанізація

 563. Економічний зміст похідної. Використання поняття похідної в економіці

 564. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами

 565. Гіпотези походження Всесвіту

 566. Об’єкти та цілі БЖД. Людина – життєве середовище, аксіома потенційної безпеки і діяльності людини

 567. Гарбуз звичайний – корисна лікарська рослина

 568. Жанри кінематографу

 569. Бізнес-план інвестиційного проекту та його загальна структура

 570. Індія

 571. Різнокольорові вірші. А.М’ястківський Веселочка. Е. Горева Кольоровий віршик. Т.Коломієць Подарунок

 572. Україна і ООН

 573. Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення

 574. Валютні операції. Котирування валют

 575. Типи алгоритмів

 576. Види маркетинга у підприємницькій діяльності

 577. Шануй батька й неньку

 578. Мова творів Григорія Сковороди

 579. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Україні

 580. Грошова маса

 581. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

 582. Професійна і державна служба. Державний службовець і працівник приватного сектора. Посадова особа. Служба в органах внутрішніх справ

 583. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

 584. Джгутикові. Основні представники. Особливості будови і функції органів

 585. Поняття грошової системи та її елементи

 586. Інструментальні методи дослідження ШКТ

 587. Теоретичні основи мотивації

 588. Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

 589. Проблеми формування ринку цінних паперів в Україні

 590. Понятта про неткані текстильні матеріали

 591. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 592. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка

 593. Права та обовязки вартового

 594. Персонал п-ва і продуктивність праці

 595. Конспект уроку з біології у 9 класі

 596. Якість продукції

 597. Математики України

 598. Хімія і екологія

 599. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

 600. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства, оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

 601. Життя і творчість Григіра Тютюнника

 602. Класифікація держав за їхньою формою

 603. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

 604. Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

 605. Інвестиції, їх види і характеристика

 606. Природні передумови РПС

 607. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

 608. Маркетингові концепції в менеджменті, сутність, класифікація, особливості застосування

 609. Культурологія

 610. Письмовий твір за малюнком і спостереженням

 611. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією

 612. Закони Баррі Коммонера

 613. Державне регулювання ведення мисливського господарства

 614. Значення транспортного комплексу в народному господарстві

 615. Склад витрат підрозділ і порядок їх планування

 616. Зображення жіночої долі в творах Ф.Достоєвського „Злочин так кара”, Л.Толстого „ Анна Кареніна”, Г.Флобера „ Пані Боварі” та Ш.Бронте „ Джейн Ейр”

 617. Буття

 618. Місцеві органи самоврядування

 619. Моделі олігополії

 620. Виробництво і виробничі системи

 621. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

 622. Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу

 623. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 624. Походження птахів

 625. Утворення та діяльність ЗУНР. Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні

 626. Природа макроекономічної рівноваги

 627. Декоративне панно (макраме)

 628. Укриття населення в захисних спорудах

 629. Теоретичні проблеми Капіталу К.Маркса

 630. Грошові агрегати НБУ та їх характеристика

 631. Твір “Війна і мир” Л.Толстого

 632. Ілюзії і дійсність

 633. Сутність і походження релігії

 634. Грунтознaвство

 635. Поняття основних структур даних

 636. Військова присяга та військова символіка України

 637. О.С. Пушкін в дитячій літературі

 638. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій

 639. Ресурси Світового океану і рекреаційні ресурси

 640. Визначення попиту та значення цінової еластичності попиту

 641. Сімейні відносини

 642. Методи оцінки стратегічних альтернатив та вибору стратегії сучасної організації на прикладі ВАТ \\\"Запоріжсталь\\\"

 643. Біблія – священна книга християн

 644. Бізнес планування

 645. Загальні положення про фізичну особу. Правоздатність фізичних осіб

 646. Молодий Шевченко

 647. Створення і розвиток грошової системи України

 648. Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

 649. Закон єдності та боротьби протилежностей

 650. Пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування в збірці «Квіти зла» Шарля Бодлера

 651. Особливості проведення нарад

 652. Дихання

 653. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

 654. Собор святої Софії у Києві (історія спорудження та архітектурні особливості)

 655. Перекладацькі відповідності

 656. Другий закон термодинаміки та його значення

 657. Історія розвитку системи одиниць величин

 658. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць

 659. Інфляційні процеси в Україні

 660. Теорія походження життя на Землі

 661. Податкове регулювання

 662. Поняття логістики, сутність і значення

 663. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку

 664. Вишивка на Поділлі

 665. Система трудового права і система трудового законодавства

 666. Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

 667. Україна на міжнародному ринку цінних паперів

 668. Планування й аналіз заробітної плати

 669. Економічна суть ринку праці

 670. Фінансова система держави

 671. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. Міжнародний захист прав людини

 672. Порядок відкриття рахунків у банках

 673. Аудит обліку операцій з короткостроковими векселями

 674. Дотримання правил хімічної безпеки

 675. Майнове оподаткування

 676. Атмосфера

 677. Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

 678. Електронна пошта

 679. Неолібералізм, лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи

 680. Запилення та запліднення. Суть подвійного запліднення. Будова насінини одно- і дводольних рослин

 681. Кров і система кровообігу

 682. Музика

 683. Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

 684. Увага. Види, порушення

 685. Розвиток кінематографії. Діяльність О.Довженка

 686. Ціна, її види та структура

 687. Розвиток соціаольної роботи в Великобританії

 688. Індикативне планування

 689. Особистісно орієнтовне навчання

 690. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види

 691. Поняття, сутність та походження держави

 692. Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

 693. Заповідники України

 694. Установчі документи підприємства

 695. Стратегія управління доходами торговельного підприємства, вихідні передумови та порядок розробки

 696. Віктор Гюго – французький романтик

 697. Перцептивна сторона спілкування

 698. Сутність та методи калькулювання

 699. Логічна структура понять

 700. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби

 701. Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови

 702. Діаспора

 703. Розвиток самосвідомості і самооцінки

 704. Життєвий і творчий шлях Мольєра

 705. Історія виникнення та віровчення зороастризму

 706. Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

 707. Агробіологічні основи технології вирощування озимого жита

 708. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування

 709. Державне мито

 710. Велика французька буржуазна революція

 711. Формування місцевих бюджетів України

 712. Соціальні спільноти та їх природа

 713. Ткацтво в Україні

 714. Обдарованість – як проблема в психології

 715. Що таке пластикова картка. Переваги та недоліки цих карток

 716. Україна в поетичному сприйнятті Є.Маланюка

 717. Біографія Артура Конан Дойла

 718. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання

 719. Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження

 720. Літосфера, її елементи, процеси формування земної кори

 721. Поняття про біологію

 722. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

 723. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.

 724. Історія хімії

 725. Збройні Сили та інші військовi формування України на сучасному етапі

 726. Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

 727. Правила ІНКОТЕРМС. Правовий режим вільних економічних зон

 728. Динаміка норм банківських резервів в Україні

 729. Правовий статус господарських товариств

 730. Тіньова економіка України та світу

 731. Українські звичаї та обряди українського народу

 732. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Становище у сфері культури в 30 роках

 733. Класифікація рекламних засобів, їх оцінка та вибір

 734. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша

 735. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві

 736. Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

 737. Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

 738. Посередники

 739. Методи перевірки фінансової звітності

 740. Оцінка екологічної ситуації в Україні

 741. Родина Вовчі

 742. Естетичне виховання

 743. Основні фактори ціноутворення

 744. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 745. Загальні правила сервірування столів

 746. Демографічна ситуація в Україні

 747. Регулювання міжнародної економічної діяльності

 748. Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

 749. Споживання, заощадження та інвестиції

 750. Механізм правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання

 751. Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення

 752. Безпека дорожнього руху

 753. Грошово-кредитна політика центрального банку

 754. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

 755. Фауна Кримських Гір

 756. Конституція України

 757. Господарство України другої половини XIX ст.

 758. Богдан Хмельницький

 759. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

 760. Транснаціональні банки

 761. Естетична основа німецького романтизму

 762. Мануфактурний період світової економіки. Основні фактори становлення індустріального суспільства

 763. Загальний огляд країн Центральної Європи

 764. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 765. Аналіз чутливості

 766. Фіскальна політика в Україні

 767. Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах

 768. Квітковий годинник Карла Ліннея

 769. Системи масової комунікації

 770. Мета і завдання виробничої діяльності підприємства

 771. Показники торгового асортименту

 772. Історичні кроки розвитку хімії

 773. Політичні доктрини античності

 774. Період трьох літ

 775. Охорона водних ресурсів

 776. Неперервність функції в точці і в області.Дії над неперервними функціями

 777. Математика - відкриття впродовж століть

 778. Державне програмно-цільове планування

 779. Історія ідеї про правову і соціальну державу. Особа і держава

 780. Емпатія і комунікація

 781. Розрахункові документи в банківських установах

 782. Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України

 783. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії

 784. Основні принципи правового регулювання праці і їх види

 785. Методи інтегрування

 786. Традиції народної матеріальної культури

 787. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні

 788. Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

 789. Навчання орфографії в сучасних умовах

 790. Економічний ринок

 791. Німеччина

 792. Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

 793. Банківський менеджмент

 794. Фінансові ресурси підприємств

 795. Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення”

 796. Авторське право в мережі Інтернет

 797. Натовп, його особливості

 798. Документообіг

 799. Електрони та їх роль в електричному струмі

 800. Наукові відкриття в 20-х - 30-х роках ХХ ст.

 801. Комерційний кредит

 802. Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин. Обчислення площ плоских фігур в декартових і полярних координатах

 803. Налогова політика України

 804. Валютний курс і курсова політика

 805. Життя та творчість Степана Васильченка

 806. Марко Вовчок - основоположник прози для дітей

 807. Термін «право». Походження права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу

 808. Механізм створення бізнесу

 809. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція

 810. Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII

 811. Військова присяга

 812. Канада. Економіко-географічна характеристика

 813. Характеристика

 814. План рахунків, які приміняються в банківській системі

 815. Попит на гроші

 816. Хімія та екологія

 817. Інформація та інформатика

 818. Фінансова санація і банкрутство підприємств

 819. Особливості інфляції в Україні, шляхи виходу з неї

 820. Конспект уроку з хімії у 8 класі

 821. Організація транспортного і складського господарства

 822. Фінансова система Японії

 823. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

 824. Прибуткове оподаткування громадян

 825. Табличний процесор MS Excel

 826. Поняття ринку праці, його елементи і функції

 827. Шляхи зниження собіварстості

 828. Урок з англійської мови Подорож

 829. Фінансовий план

 830. Еволюційні і революційні форми суспільного розвитку

 831. Україна у складі СРСР у 20-30-і роки

 832. Емоції. Природа емоцій

 833. Розвиток української мови в українській діаспорі

 834. Звіт з технічної практики

 835. Виробнича діяльність підприємницьких структур

 836. Проблема субстанції в філософії XVII ст

 837. Необережність як форма вини

 838. Поняття про класифікацію ґрунтів

 839. Міжнародний рух капіталів

 840. Функції релігії

 841. Спогади про Івана Франка

 842. Управління

 843. Аналіз виробничого травматизму

 844. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

 845. Історія української державності

 846. Сучасні масштаби впливу людини на природу та актуальність проблеми її охорони

 847. Цикли ділової активності

 848. Україна та Китай

 849. Облік касових операцій в журналі№1

 850. Споживання води

 851. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку. Державна дисципліна

 852. Творчість Леонардо да Вінчі

 853. Українська діаспора

 854. Пропозиція грошей

 855. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві

 856. Сонце - найближча зоря

 857. Проблеми безробіття в Україні

 858. Загальні правила оформлення службових документів

 859. Підхід до природи з точку зору нетрадиційних поглядів

 860. Художній розпис тканин

 861. Ораторство Демосфена

 862. Бароко

 863. Управління агрострахуванням

 864. Фази суспільного виробництва

 865. Планети земної групи

 866. Основні моменти протоколу

 867. Фінанси як економічна категорія

 868. Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області)

 869. Державна реєстрація підприємницької діяльності

 870. Соціальні погляди Івана Яковича Франка

 871. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

 872. Воля та вольові акти людини

 873. Розвиток політекономії в Україні

 874. Податкове планування, його сутність, принципи та методи

 875. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

 876. Генріх Гейне

 877. Геометрія, з давніх часів до сьогодення

 878. Сутність інфраструктури товарного ринку

 879. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт для інвентаризації земель

 880. Національна політика на Україні у 20-х роках. Українізація

 881. Достатні ознаки збіжності рядів з додатніми членами, ознаки порівняння, Даламбера, радикальна та інтегральна ознаки Коші

 882. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій

 883. Законодавство України про військову службу

 884. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні

 885. Сім’я і родинна обрядовість

 886. Теорії індустріального суспілства

 887. Забруднення вод світового океану

 888. Моральне виховання дітей

 889. Поняття “інформація” у різних науках

 890. Життєвий і творчий шлях Байрона

 891. Аудит і ревізія стану організації облікової політики

 892. Ділові папери

 893. Структура публіцистичного тексту, загальні підходи до текстологічного аналізу

 894. Сутність реклами та еволюція її розвитку

 895. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва

 896. Фінансова санація та банкрутство підприємств

 897. І рушник вишиваний на щастя на долю дала

 898. Поняття та сутність Конституції

 899. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка

 900. Політика, як мистецтво

 901. Роль підприємства (фірми) у ринкових відносинах. Види підприємств

 902. Мета та завдання державного регулювання цін

 903. Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 904. Американський неолібералізм. Монетаризм

 905. Антропогенний вплив на навколишнє середовище

 906. Організація торгівлі на продовольчих ринках

 907. Україна в міжнародній торгівлі діамантами і ювелірними виробами: оптимізація шляхів розвитку

 908. Винайдення радіо О.С. Поповим

 909. Економічна система соціалізму

 910. Україна та Європейський Союз

 911. Загальні положення про інтернет

 912. Материки світу

 913. Політична реклама та її особливості

 914. Хімічні елементи в продуктах харчування

 915. Данило Галицький – князь Галицько-волинської землі

 916. Банківська система Україні в ринковій економіці

 917. Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу

 918. Водні ресурси світу. Світовий океан, поверхневі та підземні води

 919. Теоретична система та економічна програма Дж.М.Кейнса

 920. Вексель в платіжному обороті

 921. Іван Богун - козацький полководець

 922. Конституційний Суд України

 923. Суспільно-економічна формація

 924. Довгі хвилі в економіці

 925. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків

 926. Тихий океан

 927. Транспортний комплекс світу

 928. Парадигми осягнення історії. Філософія історії, предмет і напрямки

 929. Біоритми

 930. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати

 931. Військова фізична підготовка на Запорізькій Січі

 932. Організація та діяльність Острозької академії

 933. Особливості використання іменників

 934. Фашизм та його різновиди

 935. Економіка природокористування

 936. Засновницькі документи та їх підготовка. Ринок та його функції

 937. Зміни в міжнародному становищі внаслідок другої світової війни, створення ООН

 938. Чи кожна людина може стати видатною?

 939. Марш і похідна охорона

 940. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів

 941. Умовиводи

 942. Види ділових повідомлень

 943. Документи і документування

 944. Державне регулювання цін в Україні

 945. Господарство Запорозької Січі

 946. Охорона грунтів

 947. Ресторани. Види. Ергономічні вимоги

 948. Українська діаспора

 949. План Маршала

 950. Документування організаційно-розпорядчої діяльності

 951. Культура та побут населення України

 952. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„

 953. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

 954. Філософський аналіз суспільства

 955. Електроенергетика України

 956. В. Липинський – видатний представник українського консерватизму. Життєвий шлях і громадсько- політична діяльність

 957. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, передбачених угодою ГАТТ

 958. Ціноутворення на промислові товари

 959. Правове і нормативне регулювання охорони праці

 960. Порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності

 961. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 962. Індуїзм

 963. Економічне вчення А.Сміта

 964. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

 965. Метод управлінського обліку

 966. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 967. Вексельний обіг в Україні

 968. Натуральне господарство; функції грошей; ринок

 969. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати

 970. Середовище МЕВ, його структура й особливості

 971. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр

 972. Мережа мереж "iнтернет"

 973. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

 974. Україна у складі СРСР (до ІІ світової війни)

 975. Святий Миколай

 976. Макроекономічні параметри та методи їх вимірювання

 977. Німецький романтизм в літературі 19 століття

 978. Види умовиводів

 979. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості

 980. Основні джерела виробництва електричної енергії

 981. Державний бюджет України, доходи та видатки

 982. Соціал-демократична концепція держави та демократії

 983. Текст як модель комунікативного акту

 984. Ведучі мости автомобіля

 985. Поняття і структура правосвідомості

 986. Страхування професійної відповідальності

 987. Система S. W. I. F. T.

 988. Підприємницька діяльність та поведінка виробника

 989. Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

 990. Сертифікація продукції

 991. Кейнсіанська теорія та економічна політика

 992. Зброя масового ураження, її дія на людей, будівлі і техніку

 993. Трудові колективи та їх правовий статус

 994. Економічна думка в Україні. Реформа 1861 р

 995. Фінанси України

 996. Оперативне управління виробництвом

 997. Українська культура в 17 столітті

 998. Валютні відносини та валютні системи

 999. Органи зору і слуху

 1000. Переваги та недоліки окремих видів транспорту