На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ:

Вступ

I. Теоретична частина

Готова продукція, її облік, оцінка.

Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках

Практична частина

Постановка задачі та автоматизація

Роздрук вихідних даних

Висновок

Список використаної літератури


1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА

Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає техніч­ним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад (схема 6.1).

Готова продукція - це матеріальний результат виробни­чої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство, може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення І вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речовинної продукції, під якою розуміється вираз "Готова продукція", цей вид продукції називають "виконані роботи та послуги".

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт та послуг.

Усі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;

д) реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відпущену продукцію).

Готова продукція оформлюється здавальною наклад­ною і передається на склад. На невеликих підприємствах готова продукція прямо а виробництва, проминувши склад, відвантажується покупцям. Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.

На складі готова продукція обліковується в кількіс­ному виразі за її видами на картках або в книгах складського обліку. В картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах складського обліку робляться записи про надход­ження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки. Рух первинних документів з обліку готової продукції наведено на схемі 6.2.

На підставі здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках, складається відомість випуску продукції. Оцінка у звітному періоді може здійснюватися за фактичною собівар­тістю і за обліковими цінами з деяким відхиленням від фактичної собівартості. Наприкінці місяця обов'язковою умо­вою є облік готової продукції за фактичною собівартістю (визначається за даними аналітичного обліку затрат на виробництво).

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами (при списанні з рахунка № 26 "Готова продукція") визнача­ється як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) . відхилень визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівар­тості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається записом:

Дебет рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції (рах. № 20 "Виробничі запаси", 90 “Собівартість реалізації” та ін.).

Кредит рахунка № 26 "Готова продукція".

Зі складу до бухгалтерії передаються прибуткові та витратні документи за реєстром під розписку бухгалтеру,

Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний рахунок № 26 "Готова продукція". На дебеті Цього рахунка відображається надходження готової продукції власного виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю; на кредиті - відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю. Залишок є тільки дебетовим і показує фактичну виробничу собівартість готової продукції на кінець звітного періоду.

Якщо готова продукція даного виробництва повністю спря­мовується для використання на самому підприємстві, то на рахунку № 26 "Готова продукція" вона може не оприбутко­вуватися, а враховуватися на субрахунку № 201 "Сировина і матеріали" або інших залежно від призначення цієї продукції.

Сільськогосподарські підприємства враховують рух продукції рослинництва, скотарства та переробки протягом року за плановою виробничою собівартістю готової продукції, яку в кінці звітного періоду доводять до фактичної собівар­тості. Для обліку призначено рах. № 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва".

На рахунку № 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприк­лад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми, для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій, насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Для правильного визначення фактичної виробничої собівар­тості готової продукції, виконання робіт та послуг доцільно на кінець звітного періоду визначити залишки неза­вершеного виробництва, тобто незакінчену обробкою про­дукцію в процесі виробництва.

Узгодженість рахунків обліку готової продукції

План рахунків, що діяв

до 01.01.2000 р.

Новий План рахунків

з 01.01.2000 р.

05 "Матеріали"

201 "Сировина і матеріали"

20 "Основне виробництво"

23 "Виробництво"

23 "Допоміжні виробництва"

29 "Обслуговуючі виробництва і

господарства"

21 "Напівфабрикати власного ви- робництва"

25 "Напівфабрикати"

25 "Загальновиробничі витрати"

24 "Витрати на утримання та екс­плуатацію машин і обладнання"

91 "Загальновиробничі витрати"

26 "Загальногосподарські витрати"

44 "Витрати обігу"

92 "Адміністративні витрати"

40 "Готова продукція"

26 "Готова продукція"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

41 "Товари"

28 "Товари"

46 "Реалізація" (дебет)

90 "Собівартість реалізації"

46 "Реалізація" (кредит)

70 "Доходи від реалізації"

80 "Прибутки і збитки"

79 "Фінансові результати"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат