На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості перекладу

Реферати > Мовознавство > Особливості перекладу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Інтернаціональні слова – головне джерело походження “хибних друзів перекладача” ……… . 5

1.1. Характеристика інтернаціональної лексики . 5

1.2 Шляхи і етапи формування інтернаціональної лексики . 9

1.3 Інтернаціональна лексика і переклад 11

Розділ 2 Аналіз “хибних друзів перекладача”… . 15

2.1 Джерела виникнення хибних друзів перекладача 15

2.2. Проблема “хибних друзів перекладача” і їх перекладу. Вплив псевдо інтернаціоналізмів на переклад . 20

2.3. Хибні друзі перекладача" в усній і письмовій формах . 25

2.4. Омонімія і паронімія як випадок “хибних друзів перекладача” . 27

Розділ 3Практична частина - переклад економічного тексту . 29

3.1Переклад економічного тексту 29

Висновок 33

Список використаної літератури 34

Вступ

Переклад - комплексний процес. Для правильної і точної передачі думки оригіналу потрібне не лише знайти в мові перекладу відповідні слова, але надати їм відповідну граматичну форму. У більшості випадків до цього ще додаються і стилістичні чинники, які не можна ігнорувати. Перекласти - означає виразити засобами однієї мови правильно і повністю те, що вже було виражено раніше засобами іншої мови.

Дана курсова робота присвячена проблемі перекладу, інтернаціональних і псевдо інтернаціональних слів, що з'явилися в сучасній англійській і українській мовах у зв'язку з збільшення міжнародних контактів і все більш зростаючої інтеграції світового співтовариства. Хоч питання про “фальшивих друзів перекладача” привертає увагу багатьох спеціалістів з перекладу і викладання іноземної мови, детальне дослідження цієї категорії слів є відсутнє.

Актуальність теми роботи обумовлена тим, що труднощі перекладу такої лексики полягають, перш за все, в схожій формі слів мови джерела (в даному випадку української) і мови перекладу (у нашому випадку, англійської). Причини існування схожої форми можуть бути різні, але найчастіше така форма - результат взаємного впливу мов або випадкових збігів. Відомо, що інтернаціональні слова потрапляють в ту або іншу мову або завдяки запозиченню лексики однією мовою у іншої, або внаслідок того, що в обидві дані мови проникло відповідне слово з якої-небудь третьої мови (наприклад, латинської, грецької). Кількість “фальшивих друзів перекладача” в сучасних літературних мовах , які знаходяться у контактах з іншими мовами є велика, це і викликає детальний розгляд проблеми перекладу цих слів.

Об’єктом дослідження є інтернаціональна і псевдо інтернаціональна лексика, виникнення, шляхи передачі її засобами іншої мови, а також випадки омонімії і паронімії.

Предметом дослідження виступають зразки інтернаціональних і псевдо інтернаціональних слів, слова омоніми і пароніми.

Метою дослідження: є виявлення інтернаціональних і псевдо інтернаціональних слів, дослідження як саме “хибні друзі перекладачa” впливають на процес перекладу текстів, прослідкувати джерела виникнення інтернаціональної і псевдо інтернаціональної лексики, вказати на можливі способи її перекладу, а також показати найбільш типові помилки при використанні і передачі таких слів засобами іншої мови.

Проблемою “хибних друзів перекладача” займалися багато вчених – лінгвістів, а саме Акуленко В.В., Погорєлова Р.В., Аникин А.В., Апресян Ю.Д., Арнольд И.В.,Бархударов Л.С., Влахов С., Флорин С., Гальперин И.Р., Корунець І.В, Дайненко Л.А.,Тарануха Л.А., Жданова И.Ф., Вартумян Э.Л. ,Золотогоров В.Г., Карабан В.І.,Черноватий Л.М., Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов Г.Д

Курсова робота складається з: 3 розділів, вступу, висновку, списку використаної літератури. Перший розділ “Інтернаціональні слова – головне джерело походження “хибних друзів перекладачa” розглядає проблему виникнення і поширення інтернаціональної лексики ,а також розповідає як найкраще передати такі слова іншою мовою. Розділ другий “Аналіз “хибних друзів перекладача “” досліджує проблеми походження і перекладу слів, які викликають хибні асоціації при перекладі і розповідає як найкраще перекласти такі слова. Розділ третій ” Практична частина переклад економічного тексту” є практичним тому, що тут показано як слід перекладати економічні тексти, у яких є інтернаціоналізми і псевдо інтернаціоналізми.

РОЗДІЛ 1. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА – ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ ХИБНИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА

1.1. Характеристика інтернаціональної лексики

До інтернаціональної лексики звичайно відносяться слова, що мають в результаті взаємовпливу або випадкових збігів зовні схожу форму і однакові значення в різних мовах.

Інтернаціоналізми - це такі мовні одиниці, котрі запозичені з одного і того самого джерела не менш ніж трьома генеалогічно різними мовами в такій самій або подібній формі і мають ідентичне значення. Інтернаціоналізми можуть бути не тільки словами і фразами, але також і морфемами – префіксами, суфіксами або навіть закінченнями, не говорячи про кореневі морфеми: “fond”-“ фонд”,”gas”- “ газ”,” lord” –“лорд”,” park”-“ парк”,” smog”-“ смог” та багато інших.

Інтернаціональними афіксами, що найчастіше зустрічаються в українській і англійській мовах є наступні:

1 Префікси: анти-/anti- ,ex- /екс- ,inter- /інтер- ,trans- /транс- ,ultra-/ультра -,: “antibody”/”антитіло”,” export/”експортувати”, “international”/”інтернаціональний”,” transmission”/”трансмісія”, “ultraviolet”/”ультрафіолетовий”.

2. Суфікси: - ar/ - ap, - er/- ep, - ist/-іст/ - ист, - ssion/ - сія, - tion/ -ція, ат інші.

Так як у “quasar”/”квазар”,” actor”/”актор”,” volunteer”/”волонтер”, “humanist”/”гуманіст”,” constitution”/”конституція”,” aggression”/”агресія” ,”humoris/”.гуморист”.

3. Закінчення: - um/- ум,- us/ - ус, - a/- а, наприклад: “memorandum”/”меморандум”,” radius”/”радіус”,” formula”/” формула”.

Лексикон кожної розвинутої мови включає дуже велику кількість іноземних, за походженням, слів, груп слів і фраз і навіть деякої кількості речень. Ці лексичні і синтаксичні одиниці використовувалися мовою позичальником для того, щоб назвати поняття, до цього часу невідомі в них. Велику кількість запозичених морфем, лексем і синтаксем можна знайти в багатьох європейських мовах. Вони використовуються для того, щоб позначити поняття, що належать до різних сфер людської діяльності чи знань.

Отже, тут розрізняються: а) соціальна і політична термінологія, що включає найбільш вживані політичні, економічні, філософські, історичні, соціологічні лексичні одиниці (“audit”,” bank”,” constitution”,” parliament”, “party”,” president”,” barter”,” sophism”,etc.). Сюди також відносяться терміни, що позначають міжнародні юридичні, дипломатичні, численні літературні терміни (“drama”,” poet”,” metaphor”,” epithet”,”hyperbole”,etc.).

б) природна історична, наукова термінологія (“physics”, “mathematics”,” genetics”, “chemistry”) використовується не тільки в наукових, але також і у літературних працях, засобах масової інформації (“chemical”/”physical reaction”, “genes”, “pneumonia”,etc.).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат