На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Реферати > Різне > РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

1. Значення, сутність та основні функції комплексу соціальної інфраструктури у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіонів України……………………………………………………………… …… …5-7

2. Передумови і принципи розвитку і розміщення соціальної інфраструктури………………………………………………………………8-13

3. Сучасні особливості розвитку соціальної інфраструктури окремих регіонів країни…………………………………………………………………………14-23

4. Територіальна структура та регіональні відмінності забезпеченості соціальною сферою населення країни…………………………………… 24-29

5. Проблеми та напрями удосконалення розвитку і розміщення соціальної інфраструктури регіонів……………………………………………………30-34

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Перелік умовних позначень

тис. – тисяч;

чол. – чоловік;

млн. – мільйонів;

млрд. – мільярдів;

м2 – метрів квадратних;

р. – року;

м. – метрів;

грн. – гривень;

обл. – область;

м. Київ – місто Київ.

Вступ

Соціальна сфера діяльності на регіональному рівні полягає у здійсненні просторових процесів у суспільстві, впровадженні раціональних форм організації життя людей з точки зору умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості, відновлення життя, відтворення населення. Ця сфера безпосередньо пов’язана з політикою, економікою, соціологією, демографічними дослідженнями тощо. Питання стосовно розвитку соціальної сфери як виду економічної діяльності розглядаються виключно в контексті організації життя людей в межах конкретної території, територіальної організації праці. До складу соціальної сфери регіону відносяться установи, що сприяють відтворенню населення, установи охорони здоров’я, соціального захисту населення, організація санаторно-курортного, туристично-готельного обслуговування, фізкультури і спорту. Завдання регіональних установ, що сприяють відтворенню населення –задовольнити потреби людей.

Останнім часом науковим дослідженням соціальних процесів на регіональному рівні приділяється значна увага. Результати наукових досліджень та узагальнення досвіду практичної роботи дають можливість для вивчення та узагальнення тенденцій у змінах соціальних процесів, оцінити вплив на ці процеси економічної трансформації суспільства, змін у характері виробничих відносин тощо.

Об’єктивно оцінюючи особливості соціально-економічного розвитку окремих територій, необхідно зауважити, що абсолютно однакового стану якості життя людей на усій території України досягти неможливо. Регіони різняться за природо-кліматичними, економічними, історичними та іншими умовами, які за своєю сутністю визначають відмінності та специфічні особливості життя людей на окремих територіях.

Актуальність теми полягає в тому, що соціальна інфраструктура сильно впливає на наше життя, кожен день ми стикаємося з нею.

Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади регіональної економіки і розміщення соціальної інфраструктури.

Предмет дослідження – значення соціальної інфраструктури для розвитку економіки України.

Мета написання курсової роботи - дослідження основних елементів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури України.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

· дослідити сутність, особливості функціонування і розвитку соціальної інфраструктури;

· охарактеризувати галузеві ланки соціальної інфраструктури України, рівень їх розвитку та роль у задоволенні потреб населення в послугах.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою досягнення мети дослідження слугували фундаментальні положення економічної теорії, регіональної економіки. На основі системно-аналітичного методу виконано теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних і сучасних учених, присвячених розвитку соціальної інфраструктури. В процесі збору та обробки фактичного матеріалу широко застосовувались статистико-економічний, порівняльний, моделювання, нормативний, балансовий та інші методи.

Для вирішення окремих завдань використовувались також такі методи:

· статистичного аналізу – для дослідження особливостей сучасного стану соціальної інфраструктури;

· порівняльного аналізу – для зіставлення фактичних даних звітного і попереднього років;

· проблемно-орієнтований метод для наукового обґрунтування перспектив удосконалення механізму і форм розвитку соціальної інфраструктури;

· причинно-наслідкових зв’язків – для дослідження впливу розвитку та розміщення соціальної інфраструктури на соціально-економічний стан країни;

· картографічний – для виявлення регіональних відмінностей розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

1. Значення, сутність та основні функції комплексу соціальної інфраструктури у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіонів України

Під соціальною інфраструктурою розуміють сукупність або комплекс галузей, що виділяються в системі суспільного поділу праці за функціональним призначенням у процесі відтворення задоволення потреб населення у послугах. За значенням у житті суспільства, її можна поділити на дві важливі групи галузей. Перша задовольняє духовні і фізичні потреби населення і охоплює освіту, культуру, охорону здоров'я та фізичну культуру, туризм і відпочинок. До другої групи галузей можна віднести житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю і громадське харчування, управління, кредитування та страхування, які покликані забезпечувати матеріальні умови життя населення. Тісніше взаємопов'язані галузі соціальної інфраструктури утворюють міжгалузеві комплекси: культурно-освітній, науковий, рекреаційний, соціально-побутовий та ринкової інфраструктури.

Вплив соціальної інфраструктури на підвищення продуктивності праці виявляється в різних аспектах: розвиваються здібності людей до праці через піднесення освітнього і культурно-технічного рівня працівників, скорочуються втрати часу внаслідок скорочення захворюваності людей, створюються сприятливі соціально-побутові і житлові умови. Великою є роль соціальної інфраструктури й у виконанні таких соціальних завдань, як зближення за рівнем добробуту міського і сільського населення, згладжування регіональних відмінностей у рівні життя людей, посилення єдності у способі життя різних соціальних груп та прошарків населення. Активно впливає соціальна інфраструктура на формування прогресивної структури споживання і раціонального використання вільного часу працівників матеріального виробництва.

В теперішній час розвиток галузей соціальної інфраструктури ще відстає від реальних потреб народу. Основною причиною цього відставання є успадкована Україною економічна система, яка виробляла продукцію здебільшого для виробництва чи мілітарних потреб, а на соціальну інфраструктуру виділяли кошти за залишковим принципом. У сучасних умовах соціальна інфраструктура являє собою необхідну ланку розвинутої системи суспільного розподілу праці. Як і в матеріальному виробництві, у соціальній інфраструктурі мають місце економічні відносини.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


steroid-pharm.com

www.agroxy.com