На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

Реферати > Політологія > Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці

Кафедра економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

З

«Політичної економії»

на тему:

«Заробітна плата та закономірності її зміни. Заробітна плата та продуктивність праці. Диференціація оплати праці.»

Виконала: студентка ОКР «бакалавр»

спеціальності «облік і аудит»

заочної форми навчання

Житомир 2010

ПЛАН

ВСТУП ……………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»

1.1. Загальна характеристика та функції заробітної плати…………………………….5

1.2. Теорії заробітної плати…………………………………………………………… .14

1.3. Номінальна та реальна заробітна плата……………………………………………17

1.4. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціалізованої літератури………………………………………………………………………… .19

РОЗДІЛ 2. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

2.1. Тарифна система оплати праці…………………………………………………… 22

2.2. Диференціація посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за складністю праці…………………………………………………………… 31

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ)

3.1. Державне регулювання оплати праці………………………………… .36

3.2. Мінімальна заробітна плата в Україні…………………………………………… .37

ВИСНОВОК………………………………………………………………… .41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………… .43

ВСТУП

Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці. При цьому заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважена ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником економічного господарювання.

Заробітна плата як показник,залежний безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили. Вона стає дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва.

Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування мотивів і стимулів до праці зубожіння більшості населення.

Суспільством на заробітну плату покладено значні функції щодо розвитку та вдосконалення робочої сили людини – відтворювальну і стимулюючу.

Розвиток соціально-трудових відносин багато в чому залежить від рівня оплати праці, удосконалення цих відносин, політика грошових доходів населення повинні ґрунтуватися на реальній вартості праці, щоб усунути існуючі, сьогодні, диспропорції на споживчому ринку, і в мотиваціях до праці.

Головна мета курсової роботи полягає в тому, щоб широко і різносторонньо розкрити основні поняття форм і функцій заробітної плати, розглянути основні напрямки поліпшення організації оплати праці і державне регулювання зарплати.

Для досягнення поставленої мети необхідно розвязати такі задачі:

- огляд теоретичних питань стосовно заробітної плати;

- розгляд впровадження нових методів стимулювання і оплати праці в Україні;

- розглянути особливості і відмінності в заробітній платі, диференціацію заробітної плати, її співвідношення із ціною, політика доходів населення;

- розгляд питання про основні напрямки поліпшення організації оплати праці і державне регулювання зарплати;

- розгляд шляхів подолання недоліків державної політики, їх удосконалення.

Обєктом є заробітна плата, що є важливою ланкою системи соціально-трудових відносин.

Предметом курсової роботи є ефективніть використання інструментів державної соціально-економічної політики та їх вплив на заробітну плату.

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»

1.1. Загальна характеристика та функції заробітної плати

Закон України «Про оплату праці» визначає економічні та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Існує декілька форм оплати праці.

Почасова форма оплати праці. На підприємствах, окрім відрядної оплати, застосовується почасова оплата, тобто оплата за працю певної тривалості (годину, день, місяць). В умовах переходу до ринку на деяких підприємствах може з'явитися тенденція до заміни відрядної оплати на почасову. У цьому разі необхідно дотримуватися певних вимог до організації почасової оплати, з тим щоб її застосування не спричинило зниження ефективності роботи, що не бажано в умовах конкуренції на ринку праці [7; с.216-217].

Застосування почасової оплати праці потребує:

• точного обліку і контролю за фактично відпрацьований час;

• правильного присвоєння робітникам тарифних розрядів відповідно до їхньої кваліфікації і з урахуванням кваліфікаційного рівня виконуваних робіт;

• розроблення й правильного застосування обґрунтованих норм виробітку, (часу) нормованих завдань, норм обслуговування і нормативів чисельності.

Зауважимо, що на сучасних підприємствах праця робітників з почасовою оплатою має нормуватися й оцінюватися на основі показників, які враховують результати їхньої праці.

Такими показниками можуть бути:

• нормовані (виробничі) завдання, які визначають кожному почасовику обсяг роботи за зміну, тиждень або місяць;

• планові норми або завдання щодо випуску продукції бригадою, дільницею, цехом;

• норми праці, які можуть бути установлені як ступінь виконання технологічних параметрів, режимів, норм витрат сировини, матеріалів та інших виробничих ресурсів, строків виконання певних видів робіт тощо [22; с.173-174].

Почасова форма оплати праці застосовується:

1. За умови, коли у робітника відсутня реальна можливість для збільшення випуску продукції, наприклад, якщо його виробіток обумовлений режимом роботи устаткування, продуктивністю машин і агрегатів. Це характерно для автоматичних ліній, конвеєрів і потокових ліній з безперервним і точно регламентованим режимом, для робіт на високомеханізованому устаткуванні й апаратурних процесах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат