На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мікроекономіка. Шпори

Реферати > Мікроекономіка > Мікроекономіка. Шпори

2.3. Мікроекономіка

Завдання з Теорії поведінки споживача

1. Як називається графічне зображення залежності між ціною товару і величиною попиту на цей товар, проілюструйте

Попит – це множина співвідношень цін і відповідних кількостей товару.Попит, як взаємозв’язок ціни і кількості, можна зобразити графічно у вигляді кривої попиту.

Конкретну кількість товару, яку покупці бажають і можуть придбати за кожного рівня ціни, називають обсягом попиту. Закон попиту твердить, що між ціною і обсягом попиту існує обер­нений зв’язок: обсяг попиту скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни.

2. Щоб опинитися в положенні рівноваги споживач повинен розподіляти дохід таким чином, щоб останній долар, витрачений на покупку якого-небудь товару, приносив такий же приріст корисності, як і долар, витрачений на покупку іншого товару. Поясніть. Правило максимизации полезности потребителя заключается в таком распределении денежного дохода, когда последний доллар, затраченный на приобретение каждого вида продуктов, приносит одинаковую добавочную (предельную) полезность. Если потребитель «уравновесит свои предельные полезности» в соответствии с этим правилом, то ничто не будет побуждать его к изменению структуры расходов. Потребитель будет находиться в состоянии равновесия. Совокупная полезность понизится при любом изменении набора приобретаемых товаров. Согласно правилу максимизации полезности потребитель может максимизировать полезность, если он распределит свой денежный доход таким образом, чтобы последний доллар, израсходованный на продукт A, а также последний доллар, израсходованный на продукт B, и так далее принесут одинаковое количество добавочной, или предельной, полезности. Предельная полезность в расчете на доллар, затраченный на продукт A, обозначим как MU продукта A, деленное на цену продукта A, а предельная полезность в расчете на доллар затрат на продукт B — как MU продукта B, деленное на цену продукта B. Правило максимизации полезности требует, чтобы эти соотношения были равны. А именно:

3. Принцип, за яким кожна додаткова одиниця виробленого товару має меншу корисність для споживача, у зв’язку з чим він згоден купувати додаткові одиниці продукту тільки за умов зниження ціни знаходиться в основі формування попиту. Дайте пояснення

Спостереження за поведінкою споживача виявили, що кожна наступна одиниця блага приносить споживачу менше задоволення, ніж попередня. Це дало можливість німецькому економісту Г.Госсену сформулювати закон спадної граничної корисності(перший закон Госсена): величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значення у точці повного насичення потреби.

Цей закон ілюструють дані таблиці 4.1, на основі яких побудовані криві сукупної та граничної корисності (рис 4.1) для споживача, що нарощує споживання блага Х від 0 до 8 одиниць. Зауважте, що значення граничної корисності у таблиці пишемо між рядка­ми, щоб показати, що це прирістні величини.

Крива сукупної корисності (рис. 4.1 а) представляє зростаючу опуклу вгору функцію, що є наслідком дії закону зростаючої сукупної корисності: з нарощуванням споживання будь-якого блага загальна сума корисності зростає, але прирости корисності зменшуються. Графік граничної корисності (рис. 4.1 б) представлений гістограмою та спадною кривою.

Між кривими сукупної та граничної корисності існує геометричний зв’язок:

· сукупна корисність досягає максимального значення, коли гранична корисність стає рівною нулю;

· величину граничної корисності показує кут нахилу кривої сукупної корисності =

· за від’ємних значень граничної корисності крива відхиляється донизу, але цей відрізок (пунктир) не включається у функцію корисності.

Отже, раціональний споживач максимізує корисність від блага Х, якщо припинить його споживання, як тільки гранична корисність останньої спожитої одиниці стане рівною нулю, тобто не додасть більше ніякого задоволення.

4. Гранична норма заміни товару А товаром Б означає, від якої кількості одиниць товару А споживач ладен відмовитися в обмін на отримання одиниці товару Б так, щоб загальна корисність лишилася незмінною. Проілюструйте.

Кількість одного блага, від якої змушений відмовитись споживач, щоб одержати додаткову одиницю іншого, називається граничною нормою заміни (MRS). Вона може бути визначена як кутовий коефіцієнт кривої байдужості в кожній точці:

5. Що означає здатність конкурентних сил попиту і пропозиції встановлювати ціну, за якої обсяги досягають стану рівноваги.

Взаємодія попиту і пропонування визначає ринкову рівновагу. Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропонування збігаються. Криві попиту і пропонування в точці кількісно-цінової рівноваги перетинаються (рис. 2.6).

Ціна рівноваги – це ринкова ціна (P*), за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. Це ціна, яка задовольняє і продавців, і покупців, за цією ціною їхні інтереси співпадають. У точці рівноваги відсутні як дефіцит, так і надлишок товарів, отже, зникають чинники, які спричиняють зміну ціни.

Рівновага окремого ринку певного товару, називається частковою рівновагою. Її умовою є: QD=QS.

6. Чи вірне ствердження, що нахил бюджетної лінії характеризує норму, у відповідності до якої одне благо може бути замінене іншим без зміни рівня корисності для споживача. Поясніть.

Бюджетне обмеження споживачаформують йогодоход і ціни товарів і послуг. Мікроекономічна модель бюджетного обмеження визначає множину наборів товарів, доступних споживачу, тобто враховує його фінансові можливості, і має назву „модель можливого”.

Загальні видатки на придбання товарів і в межах певного доходу споживача визначаються рівнянням бюджетного обмеження: ,

де – ціни товарів, - кількості товарів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат