На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ НАУ

Циклова комісія “Облік і аудит”

КУРСОВА РОБОТА

Тема: Облік дебіторської заборгованості ТОВ ,, Юнітторг ”

з дисципліни: ,,Бухгалтерський облік ”

Виконав: студент групи

Керівник:

Кременчук 2010

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості…………….4

1.1 Визначення і види заборгованості………………………………… 4

1.2 Нормативно – правове регулювання обліку дебіторської заборгованості……………………………………………………… .6

1.3 Визнання та оцінка дебіторської заборгованості, порядок її обліку………………………………………………………………….7

Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості ТОВ «Юнітторг»………………22

2.1 Коротка характеристика ТОВ «Юнітторг»………. …………… 22

2.2 Відображення дебіторської заборгованості в обліку підприємства…………………………………………………………………… 25

2.3 Відображення дебіторської заборгованості в фінансовій звітності………………………………………………………………………… 36

Розділ 3. Комп’ютерний облік дебіторської заборгованості за допомогою програми «1С:Бухгалтерія» на ТОВ «Юнітторг»…….……………………… 39

3.1 Завдання і джерела інформації комп’ютерного обліку дебіторської заборгованості……………………………………………………………………39

Висновки…………………………………………………………………………43

Список використаної літератури……………………………………………….44

Додатки………………………………………………………………………… .46

Вступ

Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість.

Важливим питанням є оцінка дебіторської заборгованості для відображення її в балансі підприємства. Згідно зі Стандартом 10 дебіторська заборгованість має відображатись у балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто за реальною сумою заборгованості, яку підприємство може мати.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітторг». Предметом – облік та оцінка дебіторської заборгованості ТОВ «Юнітторг».

Мета написання курсової роботи полягає в тому, щоб враховуючи потреби українського ринку та практичний досвід роботи досліджувального підприємства дати теоретичне обґрунтування його діяльності.

На основі поставленої мети у роботі планується вирішити такі задачі:

- вивчення теоретичних основ обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, принципи класифікації, нормативно-правові документи, які регулюють облік дебіторської заборгованості в Україні.

- розгляд практичних аспектів організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «Юнітторг» до якого входить стисла характеристика підприємства за 2009 рік та облік дебіторської заборгованості.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, перелік використаних джерел та додатків.

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості

1.1. Визначення та види дебіторської заборгованості

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах вивчає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Норми цього П(С)БО застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форми власності (крім бюджетних установ).

Згідно з П(С)БО 10 дебітори - це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Відповідно дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

За терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну дебіторську заборгованість.

Довгострокова дебіторська заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Дебіторська заборгованість буває забезпечена (векселями) та незабезпечена.

Дебіторська заборгованість поділяється на: безнадійну, сумнівну, дійсну.

Згідно з П(С)БО № 10, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Залежно від виникнення дебіторська заборгованість поділяється на:

- дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги;

- векселі отримані;

- дебіторську заборгованість за розрахунками;

- іншу поточну дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги виникає, коли підприємство реалізує товари в кредит, тобто з відстроченням платежу.

Векселі отримані - це заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами по відвантаженій продукції (товарах), виконаних роботах і наданих послугах, які забезпечені одержаними векселями.

Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов`язання особи, що видала вексель (векселедавця) сплатити певну суму, коли настане встановлений термін на користь власника векселя (векселеотримувача).

При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик непогашення всієї дебіторської заборгованості. Тому на підприємстві завжди є дебіторська заборгованість, щодо повернення якої є сумніви.

Сумнівний борг - це поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Сумнівні борги завищують реальний результат від реалізації, тому, згідно з принципом обачності, підприємство повинне визначити можливі витрати від неповернення частини боргів покупцями у момент визначення доходу від реалізації, а не в тому періоді, коли покупці не змогли оплатити товар.

При визнанні дебіторської заборгованості безнадійною, тобто дебіторською заборгованістю, щодо якої існує впевненість щодо її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності, вона буде списана за рахунок резерву.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат