На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Словниковий склад англійської мови

Реферати > Іноземна мова > Словниковий склад англійської мови

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДМЕНТУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Курсова робота

з порівняльної лексикології англійської та української мов

СКЛАД ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ

Виконала:

студентка гр ПР-71

спеціальності «Переклад»

Білозор Т. І.

Науковий керівник:

к.ф.н., доцент

Бушкова В. В.

Черкаси 2010

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. ДИНАМІЧНІСТЬ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ

МОВИ

1.1. Лексичний склад мови…… 5

1.2. Зміна лексичного складу англійської мови в останні десятиліття.…………………………………………………… .7

1.3. Роль історизмів та архаїзмів в лексичному складі англійської мови……………………………………………………………… .10

Розділ 2. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Шляхи та способи збагачення словникового складу .………… 12

2.2. Національно-територіальне варіювання англійської мови в розвитку словникового складу ……………… 19

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….26

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ…………………………28

ВСТУП

Лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Її лексичний склад не залишається в одному стійкому вигляді, а постійно змінюється. Необхідно наголосити на тому, що зміни є дуже швидкими. І тому лексичний стан будь-якої мови потребує постійного дослідження – дослідження на певному синхронному зрізі та в діахронії. саме тому лінгвістичні та соціолінгвістичні питання, пов`язані з розвитком, збагаченням словникового складу, завжди були в центрі уваги мовознавців. Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, заглянути в її майбутнє, висвітлити проблему "мова та її середовище", яка має важливість не тільки для соціальної, але й для "внутрішньої” лінгвістики.

Актуальність теми: дослідження змін в шляхах, способах та засобах збагачення словникового складу, процесів формування нових дериваційних елементів, які активно відбуваються саме в останні десятиліття; внутрішньомовної мобільності та міграції лексики, що є вирішальними факторами розвитку словникового складу сучасної англійської мови; виявлення конкретних соціальних чинників, які найбільш впливають на ці процеси, розкриття ролі інформаційної революції в лексико-семантичних змінах. Вивченням лексичного складу мови займались З. Н. Вердієва, В. Г. Адмоні,

Ф. П. Філін, М. І. Мостовий, Й. Трир та інші [4; 1; 16; 15 ].

Метою дослідження є розгляд тенденцій розвитку лексико-семантичної системи англійської мови в останні десятиліття, змін у шляхах та способах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих, семантичних та фразотворчих процесів, іншомовних та внутрішньомовних запозичень на фоні суспільних процесів та явищ. Мета роботи передбачає необхідність вирішення конкретних завдань:

Завдання дослідження:

1. аналіз тенденцій розвитку окремих ланок словотвору і словотворчої системи взагалі;

2. встановлення джерел нових словотворчих елементів;

3. розглядання головних напрямків функціонально-стилістичної мобільності лексики і пов`язаних з нею семантичних змін, механізмів семантичної деривації, аналіз наслідків семантичних зрушень та модифікацій;

4. виділення лінгвістичних та соціолінгвістичних особливостей нової фразеології, встановлення шляхів фразеологізації словосполучень;

5. характеристика іншомовного впливу на словниковий склад англійської мови та джерел запозичень.

Практичне значення роботи полягає в використанні даного матеріалу в подальшому вивченні проблеми «словникового складу англійської мови» та вивченні його під час курсу лекцій з «Порівняльної лексикології англійської та української мов».

РОЗДІЛ 1

ДИНАМІЧНІСТЬ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1. Лексичний склад мови

Лексика (грец. lexikos «словниковий») — це словниковий склад мови з фразеологією включно. За допомогою лексики ми членуємо навколишній та свій внутрішній світ на частини і кожній із них присвоюємо назву-замінник. Розділ науки про мову, який вивчає лексику в усьому її обсязі, називається лексикологією [20].

Усі слова мови становлять її лексику (словниковий склад). Лексикою називають також певну частину словникового складу мови: лексика абстрактна, лексика термінологічна, лексика побутова, лексика емоційна і т. д. Найбільше багатство кожного суспільства — його мова, а в мові — її словниковий склад. Лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. В українській мові лише Загальних назв (разом із термінами) кількасот тисяч. А якщо врахувати й те, що багато слів мають не одне, а кілька значень, то стане зрозумілим, наскільки неосяжна лексика високорозвиненої мови. («А мова — як море», — сказав письменник С. Плачинда в статті, опублікованій в березні 1987 р. в “Літературній Україні”, маючи на увазі лексику).

З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. До речі більшість слів у мові становлять спеціальні слова, пов'язані з різними галузями знань, культури, виробництва тощо, і лише приблизно десята частина — це загальновживані слова.

Словниковий склад мови являє собою не просто набір слів. Слова в мові існують у певній системі та взаємовідношенні. Вони розрізняються за сферою й частотою вживання. Слова якнайтісніше пов'язані з позамовною дійсністю, складові частини якої вони позначають і на зміни в якій оперативно реагують, відбиваючи широкий соціально-історичний досвід носіїв мови. І тому лексична система є найрухливішою, наймобільнішою складовою частиною мови: у ній постійно виникають нові слова, нові значення в існуючих словах, а окремі слова стають застарілими, рідковживаними, а то й зовсім забуваються, залишаючись тільки в писемних пам'ятках. Коли ми говоримо про те, що мова пов'язує минулі покоління із сучасними, зберігає й передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику [11].

Багата, розвинена лексика забезпечує тонше сприйняття навколишнього світу, глибше проникнення в нього і точніше мислення як для всього суспільства, так і для кожного окремого індивіда, що володіє цим багатством.

Як відомо, мова – це досить динамічна одиниця. Її лексичний склад не залишається в одному стійкому вигляді, а постійно змінюється. Необхідно наголосити на тому, що зміни є дуже швидкими. І тому лексичний стан будь-якої мови потребує постійного дослідження – дослідження на певному синхронному зрізі та в діахронії. Зміни в будь якій мові можуть виражатись, по-перше, у тому, що певні лексичні одиниці застарівають і виходять із вжитку або стають маловживаними, по-друге, у мові з’являються нові одиниці, які або замінюють ті, що вийшли із вжитку або починають функціонувати поряд із ними тривалий або короткий час, по-третє, уже існуючі в мові одиниці можуть набувати нових значень, по-четверте, існуючі в мові одиниці можуть видозмінюватись.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат