На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитив


У процесі реалізації правочинів учасники цивільних правовідносин виконують різноманітні дії, пов’язані з передачею грошових коштів. Такі дії є підставою для вчинення платежів і виникнення розрахункових правовідносин.

Розрахунки можуть проводитися як готівкою, так і в безготівковому порядку.

Згідно з Цивільним кодексом України та Інструкцією № 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України однією з форм проведення безготівкових розрахунків є акредитив.

Акредитив (лат. accre-ditivus — довірчий) — це документ, який містить грошове зобов’язання, відповідно до якого банк, що відкрив акредитив за дорученням клієнта (платника) і згідно з його вказівками (банк-емітент), зобов’язується провести платіж у разі подання одержувачем коштів або зазначеною ним особою (одержувач коштів) документів і виконання інших умов, передбачених акредитивом. Акредитив видається банком за дорученням клієнта на користь його контрагента за договором. Згідно з ним цей банк зобов’язаний здійснити платіж за виконання контрагентом договору (поставку товарів, надання послуг, виконання роботи) або надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

1) За способом використання: документарні (товарні) і грошові (циркулярні).

Документарні акредитиви — це акредитиви, які використовуються для розрахунків за товари та послуги при наданні обумовлених в акредитиві документів.

Грошові акредитиви — це іменовані грошові документи, в яких зазначаються розпорядження банку про виплату власнику вказаної суми повністю або частинами.

2) За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортеру: відкличні (покупець має право в довільний час анулювати акредитив або змінити умови) і безвідкличні (протягом встановленого терміну дія акредитиву не може бути анульована без згоди постачальника).

3) За наявністю або відсутністю підтвердження з боку авізуючого або іншого банку: підтверджений і непідтверджений.

Підтверджений — акредитив, за яким банк-емітент звертається з проханням до іншого банку (часто до авізуючого)взяти на себе зобов’язання за цим акредитивом (підтвердження).

Непідтверджений — це акредитив, який не містить зазначеного вище зобов’язання.

4) Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку: покриті і непокриті.

Покритими вважаються такі акреди­тиви, при відкритті яких банк-емітент попередньо надає у розпорядження ви­конуючого банку валютні кошти (покриття) у сумі акредитива на строк дії зо­бов'язань банку-емітента з умовою мож­ливості їх використання для виплат за акредитивом.

Непокритими вважаються такі акреди­тиви, при виставленні яких банк не де­понує кошти клієнта на окремому рахун­ку і відповідно не надає попередньо у розпорядження виконуючого банку ва­лютні кошти (покриття).

5) За способом повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива на його користь: прямо авізовані акредитиви; акредитиви, авізовані через авізуючий банк; попередньо авізовані акредитиви.

Прямо авізовані акредитиви банк-емітент направляє безпосередньо бенефіціару без втручання іншого банку.

Авізований акредитив — це акредитив, за яким банк-емітент звертається з до­рученням до іншого банку (авізуючого), щоб сповістити бенефіціара про відкрит­тя акредитива без будь-якого зобов'язан­ня з боку авізуючого банку.

Акредитив із попереднім авізо — це ак­редитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб попередньо сповісти­ти бенефіціара про відкриття акредити­ва без будь-якого зобов'язання як із бо­ку авізуючого банку, так і з боку банку-емітента.

6) Залежно від наявності інших бенефіціарів: переказні (трансферабельні) та непереказні.

Трансферабельний, або так званий переказний акредитив дозволяє бенефіціару перевести весь акредитив або його частину іншій особі або декільком іншим особам (іншим бенефіціарам).

У свою чергу акредитив, який не мо­же бути використаний іншим (и) бенефіціаром (бенефіціарами) є непереказним акредитивом.

7) За характером платежу у зв’язку з можливістю/ неможливістю здійснювати часткові поставки продукції: подільні і неподільні.

Подільним акредитивом передба­чається виплата експортеру відповідно до контракту сум після кожної частко­вої поставки.

Неподільним акредитивом передба­чається, що уся сума, яка належить екс­портеру, буде сплачена після завершен­ня поставок або після останньої частко­вої поставки.

8) Залежно від виду зовнішньоеконо­мічної діяльності суб'єктів господарської діяльності (експорту чи імпорту товарів та послуг) акредитиви поділяються на акре­дитиви на імпорт та акредитиви на експорт:

Акредитиви на імпорт використо­вуються для розрахунків за імпортовані іноземними фірмами товари та надані послуги і відкриваються українськими банками за дорученням українських фірм-імпортерів.

Акредитиви на експорт викори­стовуються для розрахунків за експортовані іноземними фірмами товари та надані по­слуги і відкриваються іноземними бан­ками за дорученням іноземних фірм-імпортерів.

9) За способом виконання акредити­ви поділяються на акредитиви, які вико­нуються:

а) шляхом платежу за пред'явленням;

б) шляхом акцепту;

в) шляхом платежу з відстрочкою;

г) шляхом негоціації.

10) За валютою платежу акредитиви поділяються на такі, що сплачуються: у національній валюті бенефіціара; у національній валюті імпортера; у третій валюті.

11) Спеціальні форми акредитивів: компенсаційні акредитиви; зустрічні акредитиви; резервні акредитиви ("стендбай"); револьверні акредитиви; акредитиви з червоною смугою.

Компенсаційний акредитив — форма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою компенсаційного акредитиву використовують два акредитиви. Перший акредитив (основний акредитив) за дорученням іноземного по­купця виставляється банком покупця, де посередник виступає у ролі бенефіціара. Другий акредитив за дорученням посе­редника виставляється банком посеред­ника, де справжній постачальник товарів виступає у ролі бенефіціара.

Зустрічні акредитиви схожі з ком­пенсаційними (back to back) за винятком того, що при зустрічному акредитиві банк-емітент для другого акредитива не приймає перший (основний) акредитив як "забезпечення". Замість цього банк отримує інструкції дебетувати рахунок експортера (посередника) за всіма платежами, які здійснюються за другим ак­редитивом. Перший (основний) акреди­тив використовується як потенційне джерело надходження грошових коштів на рахунок експортера (посередника).

Резервні акредитиви, або акредитиви "стендбай" (stand by letter of credit), які інколи ще називають чистими, є спеціальними видами акредитивів і за своєю суттю більше тяжіють до банків­ської гарантії. Їх можна віднести до непрямого за­безпечення платежу.

Револьверний, роловерний, або відновлювальний — це акредитив, сума якого в міру виплати коштів автоматично відновлюється в межах установленого ліміту й терміну дії акредитиву.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат