На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічний аналіз діяльності банку

Реферати > Банківська справа > Економічний аналіз діяльності банку

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Аналіз доходів, витраті прибутку банку………………………………….5

2. Основні показники ефективності діяльності банку…………………….13

Висновок…………………………………………………………………………19

Список використаної літератури……………………………………………… 20

Вступ

Банківські операції здійснюються з метою одержання прибутку.

Кожну операцію можна проаналізувати за критеріями визначення доходу і витрат.

Доходи і витрати розглядаються як такі, що тримані банком в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Також існують надходження від інших осіб, які не визнаються доходами (наприклад: сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо; надходження від первинного розміщення цінних паперів).

Деякі операції не визнаються витратами і не включаться до звіту про фінансові результати банку (наприклад: погашення одержаних кредитів, повернення депозитів; попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг; витрати які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.)

У результаті операційної діяльності в банку виникають доходи і витрати (наприклад: процентні доходи і витрати;комісійні доходи і витрати;відрахування в резерви;податок на прибуток.)

Щодо основних показників ефективності діяльності банку, то тут слід зазначити, що прибутковість банку – це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток пасивних та активних операцій.

Прибутковість банку залежить, насамперед, від оптимальної структури його балансу (активи і пасиви) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важливими умовами забезпечення прибутковості банку є оптимізація структури доходів і витрат, виявлення тенденцій доходності кредитних операцій, Доходність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком та його мінімізації.

Також варто пам’ятати про те, що оскільки оплата праці є найголовнішою складовою непроцентних видатків банку, то продуктивність праці співробітників, яку вимірюють з урахуванням чисельності штату і витрат на його утримання, може свідчити про ефективність роботи самої установи. Однак продуктивність роботи потрібно оцінювати, зважаючи на той факт, що у поточному періоді економія на зарплаті (шляхом її значного зниження або скорочення чисельності працівників) може призвести до погіршення якості й послаблення мотивації до роботи, а з часом – до зниження ефективності діяльності банку.

1. Аналіз доходів, витраті прибутку банку

Комерційна основа здійснення банківських операцій полягає в тому, що вони проводяться з метою одержання прибутку.

Ø Прибуток банку – це фінансовий результат діяльності банку, який розраховується як різниця між його доходами і витратами.

Ø Доходи банку – це зростання економічних вигод упродовж звітного періоду у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів).

Ø Витрати банку – це зменшення економічних вигод упродовж звітного періоду у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи виплати власникам).

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку.

Доходи і витрати розглядаються як такі, що тримані банком в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (рис.1)

Рис. 1. Класифікація видів діяльності банку

Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Не визначаються доходами такі надходження від інших осіб:

Ø сума завдатку під заставу або погашення кредиту, якщо це передбачено відповідним договором;

Ø сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

Ø сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо;

Ø надходження, що належать іншим особам;

Ø надходження від первинного розміщення цінних паперів;

Ø сума податку на додану вартість, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

Не визнаються витратами і не включаться до звіту про фінансові результати:

ð платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

ð попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг;

ð погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо;

ð витрати які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати:

1) процентні доходи і витрати;

2) комісійні доходи і витрати;

3) прибутки (збитки) від торгівельних операцій;

4) непередбачені доходи і витрати;

5) відрахування в резерви;

6) доходи від повернення раніше списаних активів;

7) інші операційні доходи і витрати;

8) загальні адміністративні витрати;

9) податок на прибуток.

Розглянемо детальніше їх склад.

Ü Процентні доходи і витрати – операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком),суми яких обчислюються пропорційно до часу і суми активу чи зобов’язання із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Розглянемо такі види процентних доходів (витрат):

ð доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків);

ð доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами;

ð доходи у вигляді амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.

Ü Комісійні доходи і витрати – операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов’язання чи є фіксованою.

Комісія за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку, пов’язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. До них належать:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат