На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Соціальні позабюджетні фонди

Реферати > Гроші і кредит > Соціальні позабюджетні фонди

РЕФЕРАТ

Контрольна робота виконана на тему «ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ» виконана на 19 аркушах паперу формату А4 машинописним способом. При написанні контрольної роботи використано 2 джерела інформації.

Контрольна робота складається зі вступу , 3-х основних розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ключові слова: СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ; ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ; МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ; ФОНД ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ; ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; ОБОВЯЗКОВІ ВНЕСКИ; БАГАТОРІВНЕВА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА; СОЛІДАРНА ПЕНСІЙНА СИСТЕМА; СИСТЕМА ОБОВЯЗКОВОГО НАКОПИЧЕННЯ; ДОБРОВІЛЬНЕ НАКОПИЧЕННЯ.

ЗМІСТ

1. Вступ ………………………………………………………………… .4

2. Державні цільові фонди……………………………………………… 5

3. Джерела формування доходів і структура видатків Пенсійного фонду України…………………………………………………….… .8

3.1. Формування доходів …………………………………………….9

3.2. Структура видатків ПФУ……………………………………… 12

4. Пенсійна система України і напрями її перебудови…………………14

4.1. Солідарна пенсійна система…………………………………….14

4.2. Система обов’язкового накопичення………………………… 15

4.3. Добровільне накопичення………………………………………16

5. Висновки ……………………………………………………………….18

6. Використана література……………………………………………… 19

ВСТУП

Держане соціальне страхування має важливу роль у розвитку суспільства. В Конституції України зазначено: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом».З метою забезпечення таких прав в Україні створена система загальнообов’язкового соціального страхування. Поряд з цим, існують форми добровільного соціального страхування.

Загально обов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, які надаються з метою впровадження соціального захисту громадян за рахунок державних страхових коштів. Такий захист, зокрема, передбачає організацію матеріального забезпечення громадян у разі хвороби, втрати працездатності (повної, часткової або тимчасової), втрати годувальника, безробіття, у старості, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, хворими членами сім'ї, у випадку смерті громадянина та ін З метою фінансового забезпечення соціального захисту населення створено декілька цільових державних страхових фондів, на які покладаються задачі надання державою матеріальної допомоги громадянам.

В залежності від страхового випадку розрізняють декілька видів загальнообов’язкового соціального страхування. До них, зокрема, відносяться:

1. пенсійне страхування

2. страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

3. медичне страхування

4. страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

5. страхування на випадок безробіття

6. інші види страхування.

Державні цільові фонди

Державні цільові фонди - це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб.

За допомогою цільових державних фондів можливо:

· Впливати на процес виробництва через фінансування, субсидування і кредитування підприємств;

· Забезпечувати природоохоронні заходи, фінансуючи їх за рахунок спеціально визначених джерел і штрафів за забруднення навколишнього середовища;

· Надавати соціальні послуги населенню через виплату пенсій, соціальну допомогу, субсидування соціальної інфраструктури в цілому.

Залежно від цільового призначення державні фонди поділяються на економічні і соціальні, а відповідно до рівня управління – на державні і регіональні.

Цільові фонди можуть бути постійними і тимчасовими. Створення постійних фондів пов’язане виділенням окремих функцій держави . зокрема в реалізації соціальної функції особлива увага приділяється соціальному страхуванню. У процесі створення системи самостійних соціальних фондів ставилося завдання «розвантажити» бюджет від значної частки соціальних видатків і забезпечити їх автономне гарантоване фінансування. Тимчасові фонди формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем і припиняють своє функціонування після виконання покладених на них завдань. Для втілення певних економічних програм можуть створюватись позабюджетні фонди як у межах держави, так і на міжнародному рівні. Так, країни Євросоюзу створюють фонди надання допомоги країнам Східної Європи.

Джерела формування цільових державних фондів визначаються характером і масштабністю завдань, для реалізації яких вони створені. На їх величину впливає економічний і фінансовий стан держави на тому чи іншому етапі розвитку. Отже, джерела формування коштів державних цільових фондів можуть мати як відносно стабільний, так і тимчасовий характер.

Напрями використання коштів залежать від призначення фондів, конкретних економічних умов і змісту розроблених програм, що реалізуються. Деякі державні цільові фонди можуть бути інвесторами і учасниками фінансового ринку у зв’язку з тим, що, по-перше, нерідко використання грошових коштів не збігається у часі з їх надходженням, а по-друге, доходи від інвестицій є додатковим джерелом фінансування витрат відповідного фонду. Правом створення цільових фондів наділені як органи центральної, так і місцевої влади. На регіональному рівні формуються свої цільові фонди за рахунок місцевих джерел. Загальнодержавні цільові фонди мають свої територіальні відділення і передають частину коштів у розпорядження територіальних владних структур.

Утворення державних цільових фондів відбувається або шляхом відокремлення видатків Державного бюджету на певні цілі, що мають першочергове значення для країни в даний момент, або через формування спеціальних фондів, які мають самостійні джерела доходів.

Цільові фонди бюджету включають бюджетні призначення виключно на конкретні цілі у таких випадках:

· Якщо законом передбачене покриття видатків із конкретно визначеного джерела надходжень

· При одержанні центральними, місцевими органами влади або безпосередньо розпорядником бюджетних коштів дотації, гранту чи дарунка у вартісному рахунку на конкретну мету.

Рахунки цільових фондів Державного бюджету створюють у відповідності до законів. Цільові державні фонди, як правило, перебувають у розпорядженні державних органів влади, але оперативне управління здійснюється спеціально створеним адміністративним апаратом. Керівництво фондів самостійно визначає напрями використання коштів відповідно до законодавства.

Загалом принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів можна сформулювати так:

· Відрахування до фондів централізовано визначаються державою відповідними законами і є власністю держави

· Відрахування до фондів є обов’язковими платежами й можуть стягуватися примусово

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат