На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

Реферати > Економіка підприємства > Управління активами підприємства і шляхи його покращання

1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.// В рамках закону № 1829-III від 22.06.2000, №46.ст.391

2.Закон України “Про підприємства Україні” від 27.03.91.

3.Положення (сандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99.

4.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом.-М.: Финансы и статистика, 1994.-С.420.

5.Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Финансовий менеджмент / Под ред.акад. Г.Д. Поляка.- М.: Финансы, ЮНИТИ,1997

6.Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ-Украина», 1996.- 534 с

7.Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр”, 2005.-512 с.

8.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента:-К.: Ника-Центр, 1999.- 520с.

9. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту,- К.: Основи, 1997-692 с.

10.Воробйов Ю.М. Фінансовий менеджмент: Навч.пос.-К.н.1.-Сімферополь:Таврія, 1999.- 324 с

11.Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2003 р.- 240 с.

12.ИвановА.Н. Управления капиталом и девидендная политика.-М.: Финансы и статистика, 1997.-350 с.

13.Ковалев В.В. Финансовий анализ: Управления капиталом. Вибор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика, 200.-480с.

14.Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 2- ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2005-485 с.

15.Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування.- Київ: Центр навчальної літератури,-2003.- С.69-82.

16.Крейнина М.М. Финансовый менеджмент : учеб. Пособие.- М.: Дело и сервис.1998.- 368 с.

17.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-520 с.

18.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-520 с.

19.Потійко Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб’єктів господарювання // Фінанси України .-2001.-№7.-С.80-88.

20.Савчук В.П. Управление фининсами предприятия. М.: ЮНИТИ, 1998.- 787с.

21.Салига С.Я., Дацій Н.В., Несторенко Н.В., Салила К.С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006, 274 с.

22.Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. и др. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ф.Самсонова.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.-490 с.

23.Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2005.- 400 с.

24.Фынанси підприємств: Підручник / Під ред. Проф. А.М.Поддєрьогіна.-К.: КНЕУ, 2000.-480с.

25.Финансовый менеджмент : Теория и практика/ Под ред. Чл.-кор. АМИР Е.С. Сточяновой.- М.: Перспектива, 1996.- 482 с.

26.Шиян Д.В., Строченко Н.І. фінансовий аналіз : Навч. Посібн.-К.: Видавництво А.С.К.,2003.-С.81-102

27.Хорн В. Основы управления финансамы / Пер.с англ ; Гл.ред. серии Я.В.Соколов.- М.: Финанси и статистика,1996.

28.Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України.-2000.-№1.-С.11-19.

29.Шеремет О.О. Фінансовий аналіз Навч.посібн.:-Київ “Кондор”,2005.-100-108 с.

30.Шорт Д.Г., Глен В.А. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач.-К.: Основи ,1999.

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра фінансів “ЗАТВЕРДЖУЮ “

Зав.каф. _

(підпис)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

студенту гр. Ф-55-п Древич Галині Дмитрівні

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема роботи Управління активами підприємства і шляхи його покращання

затверджена наказом по академії № 276-ОСС від 29 грудня 2006 р.

2. Керівником роботи призначено Луців Лідію Миронівну

(прізвище, ім’я, по-батькові)

3. Вихідні дані до роботи: 1. Завдання на дипломну роботу. 2. Методичні рекомендації _ щодо виконання дипломної роботи. 3.Законодавчий, нормативний та практичний _ матеріали,публікації з обраної теми. 4.Зміст текстової частини Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства. Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства. Розділ 3. Шляхи покращення управління активами підприємства

5.Перелік графічного матеріалу Таблиці, схеми, графіки за темою дослідження

6.Календарний графік виконання роботи

п/п

Назва розділу

Термін виконання

Термін пред”явлення

1

Огляд літератури та збір практичних матеріалів

26.02-08.04

10.04.2007 р.

2

Написання розділу 1 дипломної роботи

11.04 - 20.04

20.04.2007 р.

3

Написання розділи 2 дипломної роботи

21.04 - 30.04

30.04.20007 р.

4

Написання розділу 3 дипломної роботи

01.05 - 10.05

10.05.2007 р.

5

Завершення, оформлення дипломної роботи та пред’явлення керівнику для відгуку

11.05 - 15.05

15.05.2007 р.

6

Попередній захист дипломної роботи на кафедрі, скерування на зовнішню рецензію (допуск завідувача кафедри до захисту)

21.05 - 25.05

25.05.2007 р.

7

Захист дипломної роботи в Державній кваліфікаційній комісії

З 01.06.2007 р.

Термін повного завершення, оформлення роботи та пред’явлення:

Керівнику для відгуку “15”травня 2007 р.

Рецензенту “25”травня 2007 р.

Завдання видав керівник “23”лютого 2007 р.

(підпис)

Завдання одержав студент “23”лютого 2007 р.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


У нашей компании важный веб портал со статьями про питна вода etalon.com.ua
agroxy.com/prodat/oves-122/kievskaya-obl

agroxy.com