На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кров і система кровообігу

Реферати > Біологія > Кров і система кровообігу

Кровциркулює по всьому тілу завдяки артеріям, венам і капілярам.

Найбільша артерія — аорта. Аорта розгалужується на кілька великих артерій. Одна з них переносить кров до рук і голови. Від іншої артерії відходять відгалуження до шлунка, печінки і кишечника. Від неї ж ідуть судини, що несуть кров униз, — до ніг, нирок і статевих органів.

Артерії — це міцні, еластичні, з тонкими стінками судини, якими кров тече від серця, їх стінки в основному утворені пруж­ною м'язовою тканиною. Тому вони досить міцні й еластичні та можуть витримувати високий кров'яний тиск—адже кров вики­дається із серця-насоса під великим тиском.

Вени — венами кров рухається в напрямку до серця. Стінки вен тонші, ніж стінки артерій, і містять менше м'язової та пруж­ної тканини, тому що тиск крові, що повертається в серце, не настільки високий. По венах кров, що несе вуглекислий газ і відходи, які утворилися внаслідок життєдіяльності клітин, над­ходить назад у серце. Звичайно вени розташовані по сусідству з артеріями.

Капіляри — найдрібніші кровоносні судина тіла. Вони утво­рюють величезну розгалужену мережу трубочок, що з'єднують артерії з венами, і забезпечують безупинну циркуляцію крові по всьому тілу.

Обмін речовин між організмом і зовнішнім середовищем по­лягає в надходженні в організм кисню і поживних речовин через органи травлення і наступному виділенні з нього продуктів жит­тєдіяльності. Зв'язок між цими органами і клітинами тіла здійснюється через внутрішнє середовище організму, що скла­дається з крові, лімфи і тканинної рідини. Внутрішнє середови­ще організму зберігає відносну сталість свого складу—фізич­них і хімічних властивостей (гомеостаз), що забезпечує стійкість усіх функцій організму. Гомеостазом називають стійкість умов життєдіяльності клітини у внутрішньому середовищі організму.

Тканинна рідина (безбарвна, прозора) заповнює в організ­мі проміжки між клітинами. Вона утворюється з рідкої частини крові — плазми, що проникає в міжклітинні щілини через стінки кровоносних судин, і з продуктів обміну, що постійно надходять із клітин. Її об'єм у дорослої людини становить приблизно 20 л. Кровоносні капіляри не підходять до кожної клітини, тому пожив­ні речовини та кисень з капілярів надходять у тканинну рідину, а вже з неї поглинаються клітинами. Отже, за допомогою тканин­ної рідини здійснюється зв'язок між капілярами і клітинами. А вуглекислий газ, вода й інші продукти обміну, що утворюються в клітинах, виділяються, у свою чергу, із клітин спочатку в тка­нинну рідину, а потім надходять у капіляри. Кров з артеріальної стає венозною і постачає продукти розпаду до нирок, легенів, шкіри, через які вони видаляються з організму.

У міжклітинниках сліпо починаються лімфатичні капіляри, у них надходить тканинна рідина, що у лімфатичних судинах стає лімфою. Колір лімфи жовтувато-солом'яний. Вона на 95 % скла­дається з води, містить білки, мінеральні солі, жири, глюкозу, а також лімфоцити (різновид лейкоцитів). Лімфатичні судини впа­дають у великі вени грудей.

Склад і функції крові

Кров, що безперервно циркулює в замкнутій сис­темі кровоносних судин, виконує в організмі найважливіші функції: транспортну, дихальну, регуляторну та захисну.

Кров — це різновид сполучної тканини, що складається з рідкої речовини — плазми і клітин у ній—форменних елементів крові: еритроцитів (червоних кров'яних клітин), лейкоцитів (білих кров'яних клітин) і тромбоцитів (кров'яних пластинок). У 1 мм3 крові міститься 4,5—5 млн. еритроцитів, 5—8 тис. лейкоцитів, 200—400 тис. тромбоцитів. Червоні кров'яні клітини транспорту­ють кисень, а білі кров'яні клітини борються із хворобами.

В організмі людини кількість крові становить в середньому 4,5— 5 л (1/13 маси людського тіла). Плазма крові за об'ємом стано­вить 55—60 %, а форменні елементи—40—45 %. Плазма крові на вигляд як жовтувата напівпрозора рідина. До її складу входить во­да (90—92 %), мінеральні й органічні речовини (8—10 %), 7 % біл­ків, 0,7 % жирів, 0,1 % глюкози, інша частина залишку плазми — гормони, вітаміни, амінокислоти, продукти обміну речовин.

Форменні елементи крові.

Еритроцити — без'ядерні чер­воні кров'яні клітини. Цитоплазма еритроцитів містить білок ге­моглобін. Основна функція еритроцитів—транспортування кис­ню і вуглекислого газу. Еритроцити розвиваються з ядерних клітин у червоному кістковому мозку губчатої речовини кістки. У процесі дозрівання вони втрачають ядро і надходять у кров. У 1 мм3 крові міститься від 4 до 5 млн. еритроцитів.

Тривалість життя еритроцитів 120—130 днів, потім у печінці й селезінці вони руйнуються, і з гемоглобіну утворюється пігмент жовчі.

Лейкоцити — білі кров'яні тільця, що мають ядра і не мають постійної форми. У 1 мм3 крові людини їх міститься 6—8 тисяч.

Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку, се­лезінці, лімфатичних вузлах; тривалість їхнього життя 2—4 дні. Руйнуються вони також у селезінці. Основна функція лейко­цитів — захист організмів від бактерій, чужорідних білків, сто­ронніх тіл.

Фагоцитоз — захисна, реакція організму

Тромбоцити (кров'яні пластинки) — безбарвні, без'­ядерні клітини округлої форми, що відіграють важливу роль у зсіданні крові. У 1 л крові знаходиться від 180 до 400 тис. тром­боцитів. Вони легко руйнуються при ушкодженні кровоносних судин. Тромбоцити утворюються в червоному кістковому мозку.

Ці елементи крові, крім вищевказаного, виконують дуже важ­ливу роль в організмі людини: при переливанні крові, зсіданні, а також при виробленні антитіл і фагоцитозі.

Переливання крові. При деяких захворюваннях чи крово­втратах людині роблять переливання крові. Велика втрата крові порушує сталість внутрішнього середовища організму, кров'я­ний тиск падає, зменшується кількість гемоглобіну. У таких ви­падках в організм уводять кров, узяту в здорової людини.

Переливання крові використовували з давніх часів, але ча­сто це закінчувалося смертельним результатом. Пояснюється це тим, що донорські еритроцити (тобто еритроцити, взяті в людини, що віддає кров), можуть склеюватися в грудочки, які закривають дрібні судини і порушують кровообіг. Склеюван­ня еритроцитів — аглютинація — відбувається в тому випад­ку, якщо в еритроцитах донора наявна речовина, що склеюєть­ся, — аглютиноген, а в плазмі крові реципієнта (людини, якій переливають кров) знаходиться речовина, що склеює, аглю­тинін. У різних людей у крові є ті чи інші аглютиніни й аг­лютиногени, і в зв'язку з цим кров усіх людей поділена на 4 основні групи за її сумісністю:

Групи крові

Може віддавати

Може приймати

 

кров групам

кров груп

І

І, II, III, IV

-

II

ІІ, IV

І, ІІ

III

III, IV

І, III

IV

IV

І, II, III, IV

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат