На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проектування системи управління інформаційними підсистемами

Реферати > Менеджмент > Проектування системи управління інформаційними підсистемами

Зміст

Зміст. 2

Вступ. 3

1. Інформаційні технології й інформаційні системи на підприємстві 6

2. Взаємозв’язок організацій та інформаційних систем 11

3. Ролі менеджерів та інформаційних систем в управлінні 18

3.1. Системи підтримки управління (Managerial Support Systems). 19

4. Стратегічна роль інформаційних систем у менеджменті 20

4.1. Інтегрована система управління як інструмент управління компаніями. 22

5. Побудова системи управління інформаційними ресурсами підприємства. 24

5.1. Етапи робіт із впровадження інтегрованої системи управління. 26

5.1.1.Обстеження компанії. 26

5.1.2. Проектування. 26

5.1.3. Уведення інтегрованої системи в дію. 28

Висновки. 31

Список використаної літератури. 33

Вступ

Перехід до ринкових відносин в економіці й науково-технічний прогрес надзвичайно прискорили темпи впровадження в усі сфери соціально-економічного життя українського суспільства останніх досягнень в області інформатизації. Термін «інформатизація» уперше з'явився при створенні локальних багатотермінальних інформаційно-обчислювальних систем і мереж масового обслуговування.

Інформатизація в області управління економічними процесами припускає, насамперед, підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення кваліфікації й професійної грамотності зайнятих управлінською діяльністю фахівців. У розвинених країнах проходять одночасно дві революції: в інформаційних технологіях й у бізнесі, взаємно допомагаючи одна одній.

Інформаційні технології існували давно, тому з розвитком комп'ютерів і засобів зв'язку почали з'являтися різні варіації: «інформаційні й комунікаційні технології», «комп'ютерні інформаційні технології» й ін. У даній роботі під інформаційними технологіями будемо розуміти сучасне звучання, тобто інтеграцію комп'ютерів, електроніки й засобів зв'язку[4;152].

Звичайно існує безліч визначень даного терміну, наприклад:

Інформаційна технологія - системно організована для рішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, нагромадження, пошуку, обробки й захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використовуваних коштів обчислювальної техніки й зв'язку, а також способів, за допомогою якого інформація пропонується клієнтам.

У даний момент англійське слово «менеджмент» відоме майже кожній освіченій людині. У спрощеному розумінні менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей. Менеджмент українською - «управління» - функція, вид діяльності по управлінню людьми в найрізноманітніших організаціях. З погляду Гарвардської школи бізнесу, поняття «менеджер» й «лідер» не ідентичні. Головна якість лідера - чітке бачення мети, що представляється лише в досить туманних обрисах або не уявляється зовсім. Основна ж якість менеджера, керівника - ефективно, з найменшими втратами, реалізувати певну мету.

Отже, де ж стик між інформаційними технологіями й менеджментом?

Менеджерові увесь час доводиться приймати рішення в умовах великої невизначеності: інфляція, зміна валютного курсу, зміна податкових і правових умов роботи, та й конкуренти не дрімають. Над менеджером постійно висить питання «що, якщо?». Комп'ютери можуть швидко й добре прораховувати варіанти й давати, таким чином, відповіді на всілякі питання подібного типу. У цьому, мабуть, і полягає одна з головних переваг комп'ютера над людиною.

Але це не означає, що тепер замість менеджерів всі рішення будуть приймати комп'ютери. За законом Грида «комп'ютерна програма виконує те, що ви наказали їй робити, а не те, що ви хочете, щоб вона робила». П'ятий закон ненадійності говорить: «Людина може помилитися, але остаточно все заплутати може тільки комп'ютер»[15;75]. Тому комп'ютери виступають у ролі консультантів. Системи називаються системами підтримки прийняття рішень, а прийняття рішень залишається за менеджером.

Спектр впливів інформаційних технологій на менеджмент надзвичайно широкий, і автор не ставить за мету описати всі аспекти.

Інформаційні технології мають наступні властивості, які корисні для економіста-менеджера:

§   ; допомагають переборювати прірву між економікою й математикою;

§   ; є найефективнішими носіями сучасних методів вирішення економічних завдань;

§   ; сприяють узгодженню економічних процедур з міжнародними вимогами;

§   ; підключають до єдиного інформаційного простору - економічному й освітньому.

Актуальність питань інформатизації всіх сфер суспільно-економічного життя цілком очевидна. Потреба в розробці й застосуванні ефективної й адекватних реальної дійсності комп'ютерних програм і технологій сьогодні зростає. Внесення порядку в хаос і волю ринку - перша й поки не до кінця усвідомлена необхідність суб'єктів підприємницької діяльності. І тут комп'ютерна технологія незамінна, оскільки вона дає можливість оптимізувати і раціоналізувати управлінську функцію за рахунок застосування нових коштів збору, передачі й перетворення інформації. Реформа методів управління економічними об'єктами спричинила не тільки перебудову організації процесу автоматизації управлінської діяльності, але й поширення нових форм реалізації цієї діяльності.

1. Інформаційні технології й інформаційні системи на підприємстві

Інформаційні технології можна класифікувати за рядом ознак, зокрема: способом реалізації в інформаційній системі, ступенем охоплення завдань управління, класами реалізованих технологічних операцій, типом користувальницького інтерфейсу, варіантами використання мережі ЕОМ, що обслуговує предметну область.

Розглянемо, що таке інформаційні системи і як вони пов'язані з інформаційними технологіями.

Управління - найважливіша функція, без якої немислима цілеспрямована діяльність будь-якої соціально-економічної, організаційно-виробничої системи (підприємства, організації, території).

Систему, що реалізує функції управління, називають системою управління. Найважливішими функціями, реалізованими цією системою, є прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль і регулювання.

Управління пов'язане з обміном інформацією між компонентами системи, а також системи з навколишнім середовищем. У процесі управління одержують відомості про стан системи в кожен момент часу, про досягнення (або не досягненні) заданої мети для того, щоб впливати на систему й забезпечити виконання управлінських рішень.

У такий спосіб будь-якій системі управління економічним об'єктом відповідає своя інформаційна система, яка називається економічною інформаційною системою.

Економічна інформаційна система - це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотнього інформаційного зв'язку економічного об'єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть участь у процесі обробки інформації й виробленню управлінських рішень.

Автоматизована інформаційна система являє собою сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації й прийняття управлінських рішень.

Таблиця 1. Класифікація інформаційних технологій.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

За способом реалізації в ІС

Традиційні

Нові інформаційні технології

За ступенем охоплення завдань управління

Електронна обробка даних

Автоматизація функцій управління

Підтримка прийняття рішень

Електронний офіс

Експертна підтримка

За класом реалізованих технологічних операцій

Робота з текстовим редактором

Робота з табличним процесором

Робота із СУБД

Робота із графічними об'єктами

Мультимедійні системи

Гіпертекстові системи

За типом користувальницького інтерфейсу

Пакетні

Діалогові

Мережні

За способом побудови мережі

Локальні

Багаторівневі

Розподілені

За предметними областями, що обслуговують

Бухгалтерський облік

Банківська діяльність

Податкова діяльність

Страхова діяльність

Інші

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат