На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

План:

Вступ

1. Методичні прийоми проведення судово-бухгалтерської експертизи

фінансових результатів.

Основні джерела дослідження фінансової діяльності підприємства.

Завдання та об’єкти дослідження фінансових результатів.

Висновки.

Література.

Вступ

Фінансові результати є підсумком роботи підприємства в звітному періоді. Правильність їх відображення в обліку є запорукою ефективної діяльності у майбутньому. Проведення судово-бухгалтерської

експертизи фінансових результатів необхідне при вирішенні кола питань.

А саме:

Перевірка правильності визначення і відображення в обліку доходів за видами діяльності

Перевірка правильності визначення і відображення в обліку доходів за джерелами надходження

Перевірка привильності визначення та відображення в обліку доходів за періодом надходження;

Перевірка правильності визначення та відображенні в обліку доходів за періодом визнання;

Установлення причин, що сприяли корисливим зловживанням.

Експертиза цих елементів дає повну інформацію про стан обліку фінансових результатів взагалом, про допущені помилки і навмисні зловживання. Тому сукупність експертиз по визначеним напрямкам і надання висновку є метою судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів будь-якого підприємства.

Методичні прийоми проведення судово-бухгалтерської

експертизи фінансових результатів.

Методичні прийоми та методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства включають:

документальні (відповідність відображених операцій вимогам чинного законодавства; формальна та арифметична перевірка документів, в яких відображається здійснення господарських операцій, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової звітності; зустрічна перевірка документів; логічний контроль правильності відображення взаємозв’язаних операцій тощо);

розрахунково-аналітичні (економічний аналіз; аналітичні та статистичні розрахунки; економіко-математичні);

прийоми узагальнення, оцінювання та реалізації результатів експертизи (узагальнення результатів дослідження та складання висновку експерта; розробка пропозицій з профілактики правопорушень; вручення висновку бухгалтера-експерта правоохоронним органам; реалізація пропозицій із профілактики провопорушень; реалізація результатів експертизи у суді);

органолептичні (контрольні заміри робіт; технологічні експертизи; суцільні (безперервні) спостереження тощо).

Взагалі дані про фінансовий результат підприємства (порівняння доходів та витрат) є одним з найпростіших об’єктів для фальсифікації. Це пов’язанозі значною кількістю документів, рахунків обліку, що використовуються для їх визначення та відображення.

Тому перед бухгалтером-експертом постає завдання з’ясувати правильність відображення та зіставлення доходів і витрат.

Фінансовий результат може бути спотворений в результаті:

неправильного визначення собівартості реалізованої продукції;

неповноти відображення отриманих підприємством доходів;

помилок у розрахунку податку на прибуток;

неточного відображення отриманих штрафів, пені, неустойки;

неправомірного списання дебіторської заборгованості до завершення терміну позовної давності;

завищення витрат на позареалізаційні операції (сплачені штрафи, фінансові витрати, витрати від інвестиційної діяльності, надзвичайних подій тощо).

Основні джерела дослідження фінансової діяльності підприємства.

Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження операцій, що пов’язані з формуванням доходів та фінансових результатів, поділяють на законодавчо-нормативне та фактографічне.

Джерела законодавчо-нормативної бази:

1). Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. №234 К/96 ВР.

2). Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

3). Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами”, що затверджений постановою Верховної Ради України від 21.12.2000 р. № 2181-III.

4). Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, що затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

5). Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. Затверджена наказом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77.

6). Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби. Затверджена наказом ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

7). Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

8). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

9). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

10). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

11). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290.

12). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318.

13). Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

До джерел фактографічної інформації відносять:

накладні на відпуск готової продукції;

рахунки, виставлені покупцям та замовникам;

первинні документи обліку фінансових результатів від операційної діяльності (розрахунки, довідки бухгалтерії підприємства);

регістри аналітичного та синтетичного обліків доходів та результатів діяльності ( журнал-ордер № 6);

журнал обліку грошових коштів та документів № 1;

комп’ютерна інформація;

рахунки (субрахунки) Головної книги (701, 702, 703, 704, 71, 72, 73, 74, 75, 791,792, 793, 794);

баланс (форма № 1);

звіт про фінансові результати (форма № 2);

декларація про прибуток підприємства;

акт ревізій тощо.

Отже, основними джерелами дослідження фінансової діяльності підприємства, на які повинен спиратися експерт, такі:

законодавчі акти про підприємство та підприємництво;

нормативно-методичні документи, що регламентують ведення бухгалтерського обліку;

наказ про облікову політику підприємства;

нормативні документи з виробництва і реалізації продукції;

договори, якими оформлено операції з реалізації продукції (робіт, послуг) та іншого вибуття активів (договори купівлі-продажу тощо);

розрахункові документи (рахунки, що виставлені покупцям на оплату відвантаженої продукції);

податкові накладні (для визначення обсягів зобов’язань з ПДВ);

регістри аналітичного та синтетичного обліку;

первинні документи, зокрема “Акт на списання основних засобів”, “Накладна на відпуск матеріалів”, товарно-транспортні накладні, накладні на відвантаження готової продукції тощо;

документи, що засвідчують факти здійснення інвестиційної та фінансової діяльності;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат