На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

Реферати > БЖД > Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці».

ТЕМА 2. Законодавство України про працю.

ТЕМА 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

ТЕМА 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист.

ТЕМА 5. Пожежна безпека.

ТЕМА 6. Електробезпека.

ТЕМА 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

ТЕМА 8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

ТЕМА 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф.

ПРОГРАМА

ТЕМА 1.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

Поняття охорони праці. Соціально-економічне зна­чення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, Закон України «Про забез­печення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галу­зі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.

Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки працівника викону­вати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.

Фінансування охорони праці. Фонди охорони пра­ці: на підприємстві, регіональний, галузевий, дер­жавний; їх призначення, порядок формування і ви­трачання коштів.


Служба охорони праці. Положення про службу, ос­новні завдання, функціональні обов'язки та права.

Додержання вимог щодо охорони праці при про­ектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. По­передня експертиза (перевірка) проектної документа­ції. Авторський нагляд за дотриманням проектних рі­шень з боку проектних організацій. Сертифікація ма­шин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуа­тацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Інформація та звітність про стан охорони праці.

Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення праців­ників за активну участь у роботі зі створення безпеч­них та нешкідливих умов праці.

Відшкодування підприємствам, громадянам і дер­жаві збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

Штрафні санкції до підприємств, установ і органі­зацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб ор­ганів державного нагляду за охороною праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Опрацювання, прийняття та ска-


сування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону пра­ці, що діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи дер­жавного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Коміте­ту по нагляду за охороною праці України. Повноважен­ня міністерств та інших центральних органів виконавчої вийди. Поиноиижиння місцііііих дсржаниих адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища: національна, (алузеві, регіональні. Комплексні заходи підприємств для досяг­нення встановлених нормативів з охорони праці.


Організація наукових досліджень з проблем охоро­ни праці. Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні обов'язки і права.

Громадський контроль за додержанням законодав­ства про охорону праці. Уповноважені трудових колек­тивів з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні кон-іролю за додержанням законодавства про охорону проці.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодав­чих та інших нормо гивних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб ор­ганів державного нагляду за охороною праці і пред­ставників професійних спілок.


ТЕМА 2.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ


Закон України «Про колективні договори». Розроб­ка, укладення та виконання договору (угоди) відповід­но до «Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу «Охорона праці» у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)».

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понаднормових робіт. Заборона за­лучення до понаднормових робіт.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці від­повідно до Закону «Про охорону праці».

Праця жінок. Роботи, на яких забороняється засто­сування праці жінок. Обмеження праці жінок на ро­ботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які ма­ють дітей.


Праця інвалідів. Порядок працевлаштування інвалі­дів (у тому числі по зору та слуху), надання пільг та компенсацій, обмеження використання їх праці у ніч­ний час та на понаднормових роботах.

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових пра­вовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років. Медичні огляди.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розгляда­ють трудові спори. Строки звернення до комісії з тру­дових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і строки розгляду трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.


ТЕМА 3.

ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у про­цесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами пра­цівника, необережність, її причини та боротьба з нею).

Психофізичні фактори умов праці (промислова ес­тетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кім­нати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (від­повідність устаткування та упорядження робочого міс­ця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на ос­новні психічні процеси, підвищена схильність до скоєн­ня нещасного випадку).

Методи пропаганди та агітації з охорони праці (ку­


точки, стінгазети, радіомовлення, плакати, кінофільми, виставки тощо).

Охорона праці як об'єкт управління. Система упра­вління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охоро­ною праці.

Аналіз та прогнозування стану охорони праці, трав­матизму, професійних та загальних захворювань на виробництві.

Планування роботи з охорони праці: перспектив­не, поточне та оперативне.

Організація роботи з охорони праці. Посадові ін­струкції, встановлення обов'язків, прав і відповідаль­ності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охоро­ни праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.

Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат