На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

Реферати > БЖД > Сучасні засоби захисту органів дихання. Правила їх використання

Під час організації захисту населення в НС не­обхідно керуватися такими принципами, як:

1. Завчасна підготовка та здійснення захисних заходів

Цей принцип передбачає завчасне придбання, на­копичення та ; підтримування в постійній готовності засобів захисту, підготовку формувань та їх оснащен­ня, навчання населення способам захисту та самоза­хисту, діям у надзвичайних ситуаціях, надання само­та взаємодопомоги.

2. Диференційний підхід до визначення характеру, обсягу та термінів проведення захисних заходів.

Визначається залежно від конкретних умов (ймовірність землетрусів, повеней, наявність хімічно-, по­жежо-і вибухонебезпечних об'єктів тощо).

3. Комплексність проведення захисних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Пере­вага повинна надаватися розумному поєднанню таких засобів захисту, які найповніше будуть відповідати обставинам, що склалися.

Основними способами захисту населення є:

використання: засобів індивідуального та медичного захисту;

укриття населення у захисних спорудах;

евакуація та тимчасове переселення населення під час природних катастроф, аварій на АЕС, ХНО тощо.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) поділяються на три основні групи:

засоби захисту органів дихання;

засоби захисту шкіри;

засоби медичного захисту.

Для захисту життя та здоров'я людини ЗІЗ мають винятково важливе значення насамперед унаслідок можливості швидкого їх застосування у випадку не­обхідності. Тому ЗІЗ повинні бути у постійній готов­ності .(особливо на ХНО), а в разі виникнення ава­рії — негайно застосовуватися.

Мають достатньо високі захисні якості й забезпечу­ють захист органів дихання та очей людини від впли­ву отруйних речовин (ОР), СДОР у вигляді пари, тума­ну, газу, диму, в крапельно-рідинному стані, радіоактивних речовин (РР), що знаходяться у повітрі, а та­кож від бактеріальних та токсичних аерозолей.

Розрізняють протигази фільтрувальні та ізолювальні. Будова фільтрувальних протигазів грунтується на прин­ципі очищення зараженого повітря у внутрішніх шарах фільтрувально-поглинальної коробки, де міститься ак­тивоване вугілля, насичене каталізатором, та протиаерозольний (протидимний) фільтр.

Фільтрувальний протигаз складається з фільтру­вально-поглинальної коробки та лицьової маски.

Для дорослого населення випускаються протигази типу ГП-5, ГП-5М та ГП-7, для дітей — ДП-6М, ДП-6, ПДФ-7, ПДФ-Д та ПДФ-Ш. Крім того, для захисту дітей віком до одного року випускається дитяча захис­на камера КЗД-6.

Протигази ГП-5 та ГП-5М мають фільтрувально-поглинальну коробку малого габариту, яка без сполучної трубки приєднується безпосередньо до лицьової час­тини протигазу (шолом-маски). У шолом-маску проти­газу ГП-5М вмонтована мембранна коробка (перего­ворний пристрій).

Шолом-маски виготовляються 5 розмірів (з мем­бранною коробкою — 4). Зріст позначається на підбо­рідній частиш шолом-маски.

Для підбору протигазу типу ГП-5 виміряють голову по замкнутій лінії, яка проходить через маківку, що­ки, підборіддя. Результат закругляють до 0,5 см.

Нульовий зріст — величина виміру 63 см (з мем­бранною коробкою — 61 см), 1-й зріст — 63,5—65 см

(61,5—64 см), 2-й зріст — 65,5—68 см (64,5—67 см), 3-й зріст — 68,5—70,5 см (67,5 см та більше), 4-й зріст — 71 см та більше.

Протигаз ГП-7 випускається у двох модифікаціях з різними лицьовими частинами. ГП-7 комплектується лицьовою частиною з переговорним пристроєм. ГП-7В — з переговорним пристроєм та пристосуванням для пиття із штатної армійської фляги. Підбір лицьо­вої частини протигазу ГП-7 та ГП-7В проводиться шляхом вимірювання горизонтального та вертикаль­ного обхвату голови. Горизонтальне вимірювання про­водиться по замкнутій лінії: надбрівна дуга, збоку на 2—3 см вище від краю вушної раковини та ззаду че­рез точку голови, що найбільш виступає. Вертикаль­ний обхват визначається шляхом виміру по замкнутій лінії маківка — щоки — підборіддя.

Сума обох вимірів визначає зріст маски: 1-й зріст — 118,5—121 см, 2-й зріст — 121,5—126 см, 3-й зріст — 126,5 см та більше.

Дитячі протигази мають деякі конструктивні особ­ливості. Протигази ДП-6М призначені для дітей мо­лодшого віку (понад 1,5 року). Вони комплектуються полегшеними фільтрувально-поглинальними коробка­ми та масками МД-1 чотирьох зростів.

Протигази ДП-6 призначені для дітей старшого ві­ку. Маска МД-1 — першого-п'ятого зростів.

Протигази ПДФ-7 призначені для дітей молодшого та старшого віку. Вони мають фільтрувально-поглинальну коробку (як у протигазі ГП-5 для дорослих) та ма­ску МД-1 усіх 5 зростів. Протигази ПДФ-Д призначені для дітей віком від 1,5 до 7 років. Комплектуються фільтрувально-поглинальною коробкою типу ГП-5 та ма­скою МДЗ—4 зростів. Протигази ПДФ-Ш призначені для дітей віком від 7 до 17 років. Мають коробку типу ГП-5, а для лицьової частини — маски МД-3 2 зростів (З—4) та шолом-маски 4 зростів (нульового, 1, 2, 3-го).

Для захисту органів дихання від окису вуглецю ви­користовується комплект додаткового патрона КДП з лицьовою частиною протигазу ГП-5. Комплект за­стосовується за наявності підвищеного вмісту окису вуглецю в атмосферному повітрі з інтервалом темпе­ратури від —40°С до +40°С. При цьому об'ємний вміст кисню у повітрі повинен бути не менше ніж 18%.

Для захисту від окису вуглецю може використову­ватися гопкалітовий патрон (ДП-1), який на відміну від КДП меже використовуватися тільки за умови; по­зитивних температур (від +5°С до + 40°С), у разі негативних температур патрон не функціонує.

Правила користування гопкалітовим патроном:

1) підготувати гопкалітовий патрон та вийняти з сумки протигазову коробку;

2) затримати дихання, відгвинтити з'єднувальну труб­ку від протигазової коробки та нагвинтити накидну гай­ку трубки на горловину гопкалітового патрона;

3) пригвинтити протигазову коробку до гопкалітового патрона і покласти назад у сумку;

4) зробити сильний видих та відновити дихання.

Для захисту органів дихання тільки від окису вуг­лецю гопкалітовий патрон можна приєднати безпосередньо до лицьової частини протигазу без протигазо­вої коробки.

Промислові фільтрувальні протигази

Є засобами індивідуального користування для захи­сту органів дихання, очей та шкіри обличчя від впливу шкідливих речовин, що містяться в повітрі у вигляді газів, пари та аерозолей, пилу, диму. Протигаз складається з лицьової частини та протигазової коробки. Коробка приєднується до лицьової частини за допомогою гофрованої трубки. Лицьова частина захищає обличчя і очі від впливу шкідливих компонентів .повітряного середовища і забезпечує надходження очищено­го повітря до органів дихання. Вона являє собою шолом-маску, виготовлену з еластичної гуми. У шолом-маску вмонтовані окуляри та клапанний прилад з кла­панами вдиху та видиху. Шолом-маска виготовляється п'яти розмірів (нульового, 1, 2, 3, 4-го). Розмір шолом-маски позначено цифрою на підборідній частині. Фільтрувальна протигазова коробка призначена для очищення повітря, що вдихається, від отруйних речовин, які містяться у ньому.

Фільтрувальні коробки виготовляються двох типів: для захисту від газів та пари без аерозольного фільтра;

для захисту від газів, пари, диму з аерозольним; фільтром; така коробка крім забарвлення має вертикальну білу смугу.

Коробка протигазу спеціалізована за своїм призна­ченням та повинна застосовуватися тільки від вказаних отруйних речовин, яким відповідає марка короб­ки та її розпізнавальнег забарвлення (табл. 28).

Таблиця 281

Протигазові коробки, їх розпізнавальне забарвлення та призначення

Марка коробки протигазу

Технічна характеристика і розпізнавальне забарвлення

Перелік речовин, від яких захищає протигазова короб­ка відповідної марки

Час захисної дії, хв.

А, А8

В, В8

КД, КД8

Г, Г8

СО

М

БКФ

Без аерозольного фільтра, корпус коричневий

З аерозольним фільтром, корпус коричневий з білою вертикальною смугою.

Без аерозольного фільтра, корпус жовтий

З аерозольним фільтром, корпус жовтий з білою вертикальною смугою.

Без аерозольного фільтра, корпус сірий

З аерозольним фільтром, корпус сірий з білою вертикальною смугою.

Без аерозольного фільтра, корпус чорний

З аерозольним фільтром, корпус чорний з білою вертикальною смугою.

Без аерозольного фільтра, корпус білий. На коробці вказана її маса у грамах

Без аерозоль­ного фільтра, кор­пус червоний. На коробці вказана її маса у грамах

Зелена з білою вертикальною смугою

Органічні пари, (бензин, газ, ацетон, ксилол, толуол, сірко-вуглець, спирти, ефіри, нітросполуки бензолу та його гомологів, тетраетилсвинець), фосфор та хлорорганічні сполуки.

Теж саме, а також пил, дим, туман.

Кислі гази та пари (сірчаний ангідрид, , хрол, сірководень, синильна кислота, окиси азоту, хлористий водень, фосген), фосфор та хлорорганічніі сполуки.

Теж саме, а також пил, дим, туман.

Аміак, сірковуглець і їх суміш.

Теж саме, а також пил, дим, туман.

Пари ртуті і ртуть – органічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду

Теж саме, а також пил, дим, туман.

Окис вуглецю

Органічні пари, кислі гази, миш'яковистий і фосфорний водень, амі­ак та суміш сірководню з аміаком.

Кислі гази та пари, пара органічних речо­вин, миш'яковистий та фтористий водень, різно­манітні аерозолі (пил, дим, туман)

120

50

За сірчаним ангідридом не менше ніж 90, за синильною кислотою не менше ніж 60

За сірчаним ангідридом не менше ніж 45, за синильною кислотою не менше ніж 30

240

120

100

80

150

90

90

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат