На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Структура курсу БЖД

Реферати > БЖД > Структура курсу БЖД

Програма по курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів коледжу складена у відповідності з учбовими планами вказаних дисциплін, затверджена Міністерством освіти України.

Безпека життєдіяльності суспільства забезпечується державними програмами, які включають:

Розробку та проведення природоохоронних заходів;

Систему профілактики та захисту здоров'я населення;

Заходи по забезпеченню громадського порядку;

Систему оборонних заходів;

Заходи по захисту населення під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природнього або воєнного характеру;

Підготовку фахівців та інженерних кадрів, які знають основи БЖД, та вміють проводити в життя заходи по захисту людей і навколишнього середовища.

Програма курсу має два розділи. У першому розділі розглядаються основні положення міжнародного права з питань захисту людей, загальні питання життєдіяльності, взаємодії людини з навколишнім середовищем у повсякденній діяльності, анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину, шкідливих і уражаючих факторів, правові, нормативно-технічні й організаційні основи безпеки життєдіяльності.

У другому розділі програми розглядаються питання безпеки життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях згідно з Законом і Положенням про цивільну оборону України, Женевських конвенцій про захист жертв війни та призначення цивільної оборони, а також ідентифікація небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часів, способи захисту людей від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха.

Теоретичні й практичні заняття проводяться у складі навчальних груп. Підсумковою формою контролю для підготовки студентів є семестровий залік з оцінкою (диференційований залік).

Мета та завдання дисципліни.

Зміст курсу безпеки життєдіяльності дає багатий матеріал для знань із техніки безпеки та способи захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха й застосування сучасної зброї.

Провідні ідеї курсу безпеки життєдіяльності - безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва й побуту; безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета предмету - забезпечення засвоєння учнями головних положень із безпеки життєдіяльності, основи фізіології і раціональні умови праці, анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину небезпечних, шкідливих і уражаючих факторів.

Розподіл навчального часу по темах.

Назва теми

Загальна кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

1.

Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва й побуту.

10

2

2.

Середовище проживання людини.

2

3.

Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання людини.

2

4.

Стихійні лиха, аварії та катастрофи.

2

5.

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

2

Література.

1. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовський А.Г., Безпека життєдіяльності. Л., 1996 р.

2. Білявський Г.О., Подул М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.-М.,1990 р.

3. Павленко М.Г. Для нинішнього і майбутнього поколінь.-К., 1992 р.

4. Юдин А.М. Быт и экология.

5. Єлисєєв А.Г. Охорона праці, Київ, 1991 р.

6. Дубицкий А.Е., Меменов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф, Київ, "Здоров'я", 1993 р.

7. Стеблюк М.І. Цивільна оборона, Київ, 1994 р.

8. Апанасенко Б.Г., Чепкий А.П. Швидка медична допомога, К., "Вища школа", 1992 р.

9. Рожинский Г.Б. Оказание доврачебной помощи, "Медицина", 1991 р.

10. Навчальний посібник з ЦО для населення Івано-Франківької області, "Знай та умій". 1992 р.

11. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

Тема 1. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах

виробництва і побуту.

План.

1. БЖД - визначення, науковий зміст, завдання, призначення, зв'язок з іншими дисциплінами.

2. Природнє середовище, як незмінний партнер людини.

3. Конституція України про БЖД людини.

Література:

1. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовський А.Г., Безпека життєдіяльності. Л., 1996 р.

2. Білявський Г.О., Подул М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.-М.,1990 р.

3. Павленко М.Г. Для нинішнього і майбутнього поколінь.-К., 1992 р.

4. Дубицкий А.Е., Меменов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф, Київ, "Здоровєя", 1993 р.

Тема 2. Середовище проживання людини.

План.

1. Поняття про біосферу як середовище життя.

2. Проблеми безпеки людини, роль і завдання керівного складу в її забезпеченні.

3. Основи фізіології праці і комфортних умов життєдіяльності.

4. Класифікація основних форм діяльності людини: фізична та розумова.

5. Раціональний режим праці та відпочинку.

6. Основні принципи і способи забезпечення життєдіяльності.

Література.

1. Юдин А.М. Быт и экология.

2. Єлисєєв А.Г. Охорона праці, Київ, 1991 р.

3. Дубицкий А.Е., Меменов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф, Київ, "Здоров'я", 1993 р.

4. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

Тема 3. Небезпечні і шкідливі фактори середовища

проживання людини.

План.

1. Джерела забруднення навколишнього середовища.

2. Негативні наслідки діяльності людини: смоги, кислотні дощі, озонові дири, парниковий ефект.

3. Екологічна криза на Україні.

Література:

1. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовський А.Г., Безпека життєдіяльності. Л., 1996 р.

2. Білявський Г.О., Подул М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.-М.,1990 р.

3. Павленко М.Г. Для нинішнього і майбутнього поколінь.-К., 1992 р.

4. Юдин А.М. Быт и экология.

Тема 4. Стихійні лиха. Аварії та катастрофи.

План.

1. Загальна характеристика стихійних лихам.

2. Особливості катастроф та аварій.

3. Дії населення при стихійних лихах, аваріях та катастрофах.

4. Порядок оповіщення населення.

Література:

1. Дубицкий А.Е., Меменов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф, Київ, "Здоров'я", 1993 р.

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона, Київ, 1994 р.

3. Навчальний посібник з ЦО для населення Івано-Франківcької області, "Знай та умій". 1992 р.

Семінарське заняття:

Тема: Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

План.

1. Загальна характеристика стихійних лих.

2. Дати визначення аварій та катастроф. Приклади.

3. Порядок оповіщення населення в небезпечних ситуаціях.

4. Дії населення при повені, сніжних заносах, ураганах.

5. Особливості інтенсивності землетрусів. Дії населення при землетрусі.

6. Евакуація населення та порядок її проведення.

7. Розосередження робітників і службовців підприємств і організацій.

8. Обов'язки евакуйованих.

9. Захисні способи захисту населення при радіоактивному зараженні.

Література:

1. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовський А.Г., Безпека життєдіяльності. Л., 1996 р.

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона, Київ, 1994 р.

3. Апанасенко Б.Г., Чепкий А.П. Швидка медична допомога, К., "Вища школа", 1992 р.

4. Рожинский Г.Б. Оказание доврачебной помощи, "Медицина", 1991 р.

5. Навчальний посібник з ЦО для населення Івано-Франківької області, "Знай та умій". 1992 р.

Метою вивчення дисципліни "Основи екології та природокористування" є формування науково обгрунтованої системи знань про шляхи впливу людського суспільства на навколишнє середовище, відповідні негативні зміни параметрів біосфери, оптимізацію взаємовідносин людини з її матеріальним виробництвом і природи, принципи створення мало-та безвідходних технологій.

Завданням дисципліни є вивчення причини виникнення глобальної екологічної кризи, яка щодалі охоплює планету, та шляхи її мінімізації.

По вивченні дисципліни слухачі повинні пройнятися долею природи, частиною якої виступає будь-який живий організм; усвідомлювати нерозривний взаємозв'язок суспільства та природи, виробництва та навколишнього середовища, а також необхідність гармонізації, мати чітке уявлення про категоріальний аппарат екології, її історію, загальні принципи та закони, екологічні основи раціонального природокористування та охорони природи; знати основні положення вчення про біосферу; організаційно-правові та економічні основи раціонального природокористування; сучасні заходи захисту атмосферного повітря, водного басейну, грунтів, рослинного та тваринного світу; уміти обгрунтувати принципи створення екологічно чистих технологічних процесів і виробництв, стати пропагандистом ідей екологізації виробництва, організатором та учасником природоохоронної роботи по всіх ділянках роботи своїх підприємств.

Розподіл навчального часу по темах.

Назва теми

Загальна кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

1.

Предмет екологія

10

2

2.

Атмосфера, її охорона, раціональне використання

2

3.

Водний басейн, його охорона, раціональне використання.

2

4.

Охорона та захист земельних та надрових ресурсів, рослинного і тваринного світу.

2

5.

Антропогенний вплив на природу в сучасному світі і стан здоров'я людей.

2

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат