На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

The history of medicine in Ukraine

Реферати > Іноземна мова > The history of medicine in Ukraine

The history of medicine in Ukraine begins with the history of folk medicine.

The first medical hospitals in Kyiv Rus were founded in the 11 th century and were mostly in the form of alms = houses attached to churches.

In the 14th and 15th centuries new hospitals were built and many physicians gave the first aid to the inhabitants of Ukraine and the sol­diers of Bogdan Khmelnytsky's troops.

As the number of physicians was inadequate some medical schools which trailed specialists were opened. Kyiv Academy was founded in 1632. It played a prominent role in the development of the Ukrainian medicine. Many graduates of the Academy continued to enrich their knowledge abroad and received their doctors' de­grees there. Many former students of this Academy have become the well-known scientists. They are the epidemiologist D. S. Samoilovych, the obstetrician N, M. Ambodyk-Maximovych, the podiatrist S. F. Chotovytsky, the anatomist 0. M. Shumlyansky and many .others.

At the end of the I8th and during the 19th centuries the medical departments were formed at the Universities of Kharkiv, Kyiv, Lviv and Odesa. The total number of physicians has increased m Ukraine. The medicine of Zemstvo was widely used at that time.

During the Crimean War (1854-1856), upon Pirogov's initiative the first detachment of nurses was trained and sent to Sevastopol to help its defenders. It gave the beginning of the organization "Red Cross".

In 1686 the first bacteriological station was organized in Odesa which was of great importance in the development of microbiology and epidemiology. The famous scientists I. I. Mechnikov and M. F. Gamaliya worked at this station and succeeded much in their investigations. Inspite of favourable conditions for the successful development of natural sciences in Russia many outstanding scientists worked in Ukraine. It is known that the brilliant scientist M. I. Pirogov and his followers, as V. O. Karavayev, O. F. Shimanovsky, M. V. Sklifosovsky and others made valuable contribution in the Ukrainian medicine.

The famous scientists V. P. Obraztsov and M. D. Strazhesko were founders of Kyiv therapeutist’ school. They made a huge progress in the field of cardiology Winch was done in the treatment of many eye diseases by the prominent scientist, academician V. P. Filatov who founded the Institute of Eye diseases in Odesa. Many other outstand­ing scientists worked in Ukraine whose names are well known m the world.


Answer the questions:

What does the history of medicine in Ukraine begin with?

When were the first medical hospitals founded in Kyiv?

What form were the first Kyiv hospitals in?

When were new hospitals built?

Whom did many physicians give the first aid to?

When was Kyiv Academy founded?

Where (did many physicians receive their doctors' degrees?

What former students of the Academy have become the well-known scientists?

What Universities were the medi­cal departments founded at?

What medicine was widely used at that time?

When was the first detachment of nurses trained?

When and where was the, first bacteriological station organized?


ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ.

Історія медицини в Україні починається історією народної медицини.

Перші медичні лікарні у Київській Русі були засновані в 11 столітті і були прикріплені здебільшого у вигляді (формі) притулків до церков.

У 14 і 15 століттях були побудовані нові лікарні і багато лікарів надавали першу допомогу жителям України і солдатам військ Богдана Хмельницького. Оскільки кількість лікарів була не достатньою були відкриті медичні школи, які готували спеціалістів. Київська Академія була заснована в 1632 році. Вона відігравала визначну роль у розвитку української медицини. Багато випускників Академії продовжували збагачувати свої знання за кордоном і одержали там докторські ступені. Багато колишніх студентів Академії стали відомими вченими. Це епідеміолог Д.С. Самойлович, акушер Н.М. Амбодик-Максимович, педіатр С.Ф. Чотовицький, анатом О.М. Шумлянський і багато інших.

У кінці 16 століття і протягом 19 століття медичні відділи були сформовані в університетах Харкова, Києва, Львова і Одеси. Загальна кількість лікарів зросла в Україні. В той час широко застосовувалась земська медицина.

Під час Кримської війни (1854 - 1856) із-за ініціативи Пирогова був підготовлений перший загін медсестер і посланий до Севастополя допомагати захисникам. Це дало початок організації “Червоного Хреста”.

У 1886 році перша бактеріологічна станція була організована в Одесі, яка мала велике значення в розвитку мікробіології і епідеміології. Відомі вчені І.І. Мечников і М.Ф. Гамалія працювали на цій станції і досягли значного успіху в дослідженнях. Незважаючи на сприятливі умови для успішного розвитку природних наук в Росії багато відомих вчених працювали в Україні. Відомо, що геніальний вчений М.І. Пирогов і його послідовники, такі як В. О. Караваєв і О.Ф. Шимановський, М. В. Скліфосовський і інші зробили значний внесок в Українську медицину.

Відомі вчені В.П. Образцов і М. Д. Стражеско були засновниками Київської терапевтичної школи. Вони досягли (зробили) величезний прогрес у полі (галузі) кардіології. Багато було зроблено у лікуванні багатьох очних хвороб визначним вченим, академіком В.П. Філатовим, який заснував інститут очних хвороб в Одесі. Багато інших відомих вчених працювали в Україні, чиї імена є відомі у всьому світі.xn----7sbajornvhu8c.com.ua

www.xn--e1agzba9f.com/magisterskie-raboti

купить контрольную работу в Уфе