На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Функції ринку та форми їх реалізації

Реферати > Економічна теорія > Функції ринку та форми їх реалізації

План.

1. Вступ.

2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку.

3. Функції ринку.

4. Форми реалізацій функцій ринку.

5. Висновок.

1.Вступ.

У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власно-

сті на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиро-

бників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою , а товаро-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товаро-грошові відноси-

ни є пануючими, в літературі отримала назву “ринкової економіки”.

Ключовим елементом конструкції “ринкової економіки” є ринок. З часу виникнення ринку різні напрями та школи економічної думки неодноразово тлумачили його сутність.

Обравши за предмет розгляду таку тему, як функції ринку та фор-

ми їх реалізації, я маю за мету розкрити економічну сутність ринку,

тобто, що таке ринок, як взагалі одна з категорій товарного виробни-

цтва, що ринок представляє собою, а також визначити його основні функції. І звичайно за рахунок чого реалізуються функції на ринку.

2. Ринок як економічна категорія, сутність ринку.

Мабуть,найпопулярнішим словом сьогодні в нашому суспільстві як

на побутовому рівні,так і в наукових працях, публіцистиці є слово “ринок”.Зумовлено це переходом України в нову систему координат,

якою для нас є ринкова економіка .Які ж причини їївиникнення,умо-

ви, в яких вона відтворюється,функції,які виконує в суспільстві?Для

того, щоб відповісти на ці запитання,слід з’ясувати, що являє собою

ринок.

В науковому плані ринок являє собою складне багатопланове поня-

ття , тому важко дать яке-небуть єдине визначення ринку, яке б повні-

стю відбило його суть.Суть даного поняття заключається в тому ,що

ринок—це сукупність економічних відносин,які виникли з приводу купівлі-продажу товарів та послуг в грошовій формі.

Ринок—це складне багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими оз-

наками. Ринок для американця, західноєвропейця, японця виглядає по-різному, й це цілком природно, якщо врахувати, що американська “ринкова економіка” тяжіє до класичної моделі підприємства, фран-

цузька тяжіє до державного “дирижизму” [№4 , стр 194 ], західноєвро-

пейська до “соціального ринкового господарства”, а японська до “корпоративного патерналізму”. Відповідно до цього Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям, а не американський або корейський.

Розглянемо ринок, як систему виробничих відносин. Ринкові відно-

сини , як і інші економічні відносини, носять об’єктивний характер. Вони виникають на певній стадії суспільного відтворення—стадії об-

міну. Дуже часто говорять, що ринкові відносини-- це відносини

обміну. Головними суб’єктами ринкових відносин являються прода-

вець та покупець. Суб’єктами ринку можуть бути фізичні чи юридич-

ні особи, держава також може бути суб’єктом ринку.[див. схему №1 на стр. 2]. Крім продавця та покупця на ринку може діяти посередник,

який допомагає продавцю та покупцю найти один одного.

Схема № 1 [ №4 , стр.198 ]


ДЕРЖАВА

Державні, колек- Іноземні фірми та

тивні, приватні громадяни

підприємства та їх

об’єднання


Суб’єкти

Різні установи Громадяни

та організації України


В умовах суспільного поділу праці між виробником (продавець) і споживачем (покупцем) об’єктивно виникають відносини з приводу обміну товару. Розвиток обміну призводить до того, що обмін товара-

ми опосередковується грошима, приймає форму купівлі- продажу.

Тому ринкові відносини , як правило, мають грошову форму.

Об’єктом ринкових відносин виступає товар, який може існувати в самих різних конкретних формах.

Схема №2 [№ 4 , стр.198]

Матеріальні продукти праці


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат