На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансові результати діяльності підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Фінансові результати діяльності підприємства

Поняття і види прибутку.

Поняття і види рентабельності.

Оцінка фінансового стану підприємства.

1. Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності п-ва виражається в досягнутих фінансових результатах.

Для визначення фінансового результату діяльності п-ва за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Доходи п-ва – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Доходи – витрати = прибуток чи збиток

Прибуток — перевищення доходів звітного періоду над витратами зві­тного періоду.

Збиток — перевищення витрат звітного періоду над доходами звітно­го періоду.

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватись принципів визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів госпо­дарських операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.

Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів та витрат у звітному періоді, тобто витрати, що здійснені у звітному періоді, повинні порівнюватись з доходом, задля якого здійснені витрати цього звітного періоду.

Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансо­вого результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звіт­ними періодами. Звітним періодом є 1 рік, проміжними звітними пері­одами є квартал, місяць.

Доходи підприємства класифікуються за видами діяльності, що здійс­нюються цим підприємством. Такий підхід дає можливість враховувати осо­бливості кожного виду діяльності, відслідковувати зміни за видами діяльності та забезпечувати інформацією для подальшого аналізу та прийняття управ­лінських рішень.

Склад доходів п-ва наступний:

І Доходи від звичайної діяльності:

Доходи від операційної діяльності:

Дохід від реалізації:

Реалізація товарів

Реалізація готової продукції

Реалізація послуг

Дохід від інших операцій:

Реалізація інших оборотних активів

Операційний лізинг

Операційна курсова різниця

Відшкодування раніше списаних активів

Доходи від фінансових операцій:

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Доходи від іншої звичайної діяльності:

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від реалізації основних засобів

Дохід від реалізації нематеріальних активів

Дохід від безкоштовно отриманих активів

ІІ Доходи від надзвичайних подій

За кожним видом діяльності дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визна­чена. Водночас не визнаються доходи від інших сторін:

• суми ПДВ, акцизів та інших податків, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

• суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим догово­ром;

• суми попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

• суми задатку під заставу або для на погашення позики, якщо це не передбачене відповідним договором;

• надходження від первинного розміщення цінних паперів;

• сума авансу в рахунок оплати продукції;

• інші надходження, що належать іншим особам.

Доходами підприємства визнаються:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Однак цей стандарт не поширюється на деякі доходи підприємства, пов'язані з:

• договорами оренди;

• дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій, вра­хованих методом участі у капіталі (тобто за дивідендами з інвестицій у спільні, дочірні та асоційовані підприємства);

• страховою діяльністю;

• змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів та зобов'язань;

• змінами вартості інших поточних активів;

• природним приростом поголів'я тварин, виходом продукції сільсько­го та лісового господарства;

• видобуванням корисних копалин.

Дохід від діяльності підприємства визнається тоді, коли в результаті господарської операції:

• збільшуються активи або

• зменшуються зобов'язання, і внаслідок цього відбувається зростання власного капіталу.

Таким чином, якщо активи збільшуються (або зобов'язання зменшу­ються), але це не призводить до зростання власного капіталу, дохід не ви­знається.

Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов'язане з вико­нанням деяких умов, зокрема:

Передача покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на про­дукцію. Здебільшого передача ризиків і вигод від володіння збігається з пере­дачею юридичного права власності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з передачею юридичного права власності, наприклад:

а) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець не має впевненості стосовно його повернення;

б) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був заверше­ний підприємством;

в) одержання доходу від визначеної реалізації залежить від доходу, який отримає підприємство-покупець від власної реалізації цих товарів;

г) одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від власної реалізації цієї продукції.

Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик во­лодіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається.

Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо підприємс­тво залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізова­ною продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається.

Сума доходу достовірно визначена. Доходи, достовірну оцінку яких здійс­нити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з ос­новних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності — обачли­вості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів (активів, зобов'язань тощо) за вартістю, яка має запобігати заниженню зобо­в'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, достовірно визначені. Якщо існує невпевненість в отриманні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися.

Дохід від надання послуг визнається в тому періоді, у якому надають­ся послуги:

• виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу;

• шляхом рівномірного його нарахування за певний період часу.

Згідно із цими методами дохід визначається в тих звітних періодах, у яких надаються відповідні послуги.

Визнання доходу через посилання на ступінь завершеності операції називають методом поетапного виконання.

Ступінь завершеності операції з надання послуг може бути оцінено та­кими трьома методами;

вивченням виконаної роботи;

визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

визначенням питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'яз­ку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відо­бражають обсяг наданих послуг на ту саму дату.

Якщо надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визнається шляхом його рівно­мірного нарахування за цей період.

Слід зазначити, що не визнається дохід у випадку обміну продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), які є подібним за призначенням та мають однакову справедливу вартість,

Якщо ж відбувається операція обміну подібними активами (робота­ми, послугами), які мають різну вартість, або здійснюється обмін неподі­бними активами (роботами, послугами), які мають однакову вартість, то дохід визнається за вартістю отриманих активів (робіт, послуг).

При нерівноцінному обміні, коли відбувається доплата грошовими коштами, дохід визнається за сумою активів, отриманих або які підляга­ють отриманню, зменшених на суму переданих або одержаних грошових коштів.

У складі інших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не пов'язані із реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), до яких, зок­рема, належать:

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів тощо);

дохід від операційної оренди активів;

дохід від операційної курсової різниці;

пеня, штрафи, неустойки, які визнані боржником або щодо яких отри­мано рішення судових органів про стягнення;

доходи про відшкодування сум раніше списаних активів;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат